WWC Check යනු කුමක්ද?

ළමුන් සමග වැඩ කරන සහ ඔවුන්ව රැකබලා ගන්නා පුද්ගලයන් පරීා කිරීමේ කියාවලියකට යටත් වන බව තහවුරු කිරීමෙන් Working with Children Check (පරීාව) ළමුන් ලිංගික සහ ශාරීරික හිංසනයන්ගෙන් ආරා කිරීමට උපකාරී වෙයි.

ඔබට පරීාවක් අවශ වන්නේ ඇයි?

Working with Children Act 2005 (පණත) යටතේ ළමුන් ආත වැඩ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කොන්දේසි පහම සපුරන්නේ නම් ඔබට පරීාවක් අවශ වේ:

 1. ඔබ වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට අඩු ළමුන් හා කටයුතු කරන වැටුප් සහිත හෝ ස්වේච්ඡා සේවයක නිරත වන වැඩිහිටියකු වීම
 2. (‘වෘත්තීයමය ෙ’ වශයෙන්) පණතෙහි දක්වා ඇති සේවා, ස්ථාන හෝ සමාගම් සමග ඔබ වැඩ කරන්නේ නම්
 3. ඔබේ රැකියාවට මුහුණට මුහුණ, ලිඛිත, වාචික හෝ ඉලෙොනික සන්නිවේදනය ඔස්සේ ළමුන් හා සෘජුව ගණුදෙනු කිරීම ඇතුළත් වීම
 4. ළමුන් හා කරන ගනුදෙනු ඔබේ රාජකාරිවල අංගයකි වීම සහ එය ඔබේ රැකියාවට අමතර කාර්යයක් නොවීම
 5. ඔබ පණතට අනුව පරීක්ෂාවට ලක්වීමෙන් නිදහස් නොවීම**.

**අදාළ විස්තර Working with Children වෙබ් අඩවියෙහි ඇතුළත් වේ.

පළමුව පරීාවට අයදුම් නොකර ළමාත රැකියාවක් ආරම්භ කිරීම නීතිවිරෝධී යාවකි.

ඔබ පරීාවට අයදුම් කිරීමට පෙර ළමාත රැකියාවක් ආරම්භ කිරීමට ඔබේ ආයතනය ඔබට පවසන්නේ නම් ඔවුන්ද නීතිවිරෝධී යාවක නිරත වේ.

මම අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

වැටුප් සහිත ළමුන් සම්බන්ධ රැකියාවක් සඳහා ස්වේච්ඡා පරීක්ෂාව (Volunteer Check) භාවිත කිරීම අපරාධයකි, වැටුප් සහිත රැකියාවක් සඳහා වෘත්තීය පරීක්ෂාව (Employee Check) සිදු කළ යුතුය.

පරීාව සිදුවන කාලය තුළදී මට වැඩ කළ හැකිද?

අයදුම්පතක් යොමු කළ පසුව, බොහෝ දෙනෙකුට පරීක්ෂාව සිදුවන කාලය අතරතුරදී ළමයින් සම්බන්ධ රැකියා කටයුතු කරගෙන යාමට පණතින් අවකාශ සැලසේ. එසේවුවත්, නීතිකාරව පහත සඳහන් තත්වයන් යටතේ ඔබ එසේ නොකළ යුතුය:

 • පණතෙහි 3වැනි උපලේඛනයෙහි 2වැනි වගන්තියෙහි දක්වා ඇති ලිංගික, හිංසන හෝ මත්ව භාවිතය සම්බන්ධ වරදකට චෝදනා ලැබ, දොස් පවරනු ලැබ හෝ වැරදිකරුවකු කරනු ලැබ ඇත්නම්
 • නිෂේධනාත්මක දැනුම් දීමක් ලැබ හෝ අනතුරුව පරීණය අසමත්ව ඇත්නම්
 • ළමා සේවානියුක්ති පණත 2003යටතේ සේවානියුක්ති ළමයෙකු අධීණය කරනු ලබන්නේ නම්
 • 1996 ළමා සේවා පණත මගින්නියාමනය කොට ඇති සේවාවක නිරත වීම හෝ 2010 අධාපන සහ රැකවරණ සේවා ජාතික නීතිය (වික්ටෝරියානු) යටතේ වන අධාපන සහ රැකවරණ සේවාවක නිරත වේ නම්
 • ඔබ පහත තත්වයන්ට යටත් වේ නම්, (ළමයින් සම්බන්ධ රැකියා කටයුතු කරගෙන යාම නොකළ යුතුය):
  • ලිිංගික අපරාධකරුවන් ලියාපදිිංචි කිරීමේ පණත 2004 යටතේ වාර්තා කිරීමට බැඳී සිටී නම්
  • දරුණු ලිිංගික අපරාධකරුවන් අධීක්ෂණය කිරීමේ පණත 2005 යටතේ ඔබට විස්තෘත (දිගු කරන ලද) අධීක්ෂණ නියෝගයක් හෝ විස්තෘත අධීක්ෂණ අතුරු නියෝගයක් පණවා තිබීම
  • අධීක්ෂණ නියෝගයක්, රඳවා ගැනීමේ නියෝගයක් හෝ හදිසි අධීක්ෂණ නියෝගයක් සහිත වීම.

සමහර ආයතන තම අයදුම්කරුවන් පරීණයෙන් සමත් වූ පසුව පමණක් ඔවුන්ට රැකියාවෙහි නිරත වීමට ඉඩ ලබාදෙන බැවින්, පරීාව සිදු කෙරෙන කාලය තුළ රැකියාවෙහි නිරත වීම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ ආයතනයෙන් විමසා බලන්න.

පරීා කරනු ලබන්නේ මොනවාද?

ලිංගික, හිංසාකාරී සහ මත්ව භාවිතය සම්බන්ධ අපරාධ සහ පණතෙහි නම් කර ඇති ආයතන මගින් සපයා ඇති තිකූල වෘත්තීය චර්යාවන් පිළිබඳ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ඔබව පරීාවට ලක්කෙරෙනු ඇත. වැරදි පිළිබච ලැයිස්තුවක් අපේ වෙබ් අඩවියෙහි ඇතුළත් වේ.

පණත යටතේ ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක මූලික සැලකිල්ල යොමු වන්නේ ලිංගික හෝ ශාරීරික හිංසනයන්ගෙන් ළමයින් ආරා කිරීම සම්බන්ධවයි.

මම WWC Check පරීාව සමත්ව ඇති බව දැනගන්නේ කෙසේද?

ඔබ පරීක්ෂාව සමත් වුවහොත් අපි ඔබට සහ ඔබේ ආයතනය යන දෙකටම දැනුම් දෙමු.

දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්හිටවීමක් හෝ අහෝසි කිරීමක් නොකළහොත් මෙම පරීක්ෂාව වසර පහකට වළංගු වේ.

දිගටම ළමාත යාකාරකම්වල යෙදීමට ඔබට අවශ වන්නේ නම් එය කල් ඉකුත් වීමට පෙර අලුත් කිරීම සඳහා ඔබ අයදුම්පයක් යොමු කළ යුතුය.

Image of sample card

මට අපරාධ ඉතිහාසයක් හෝ හානිකර වෘත්තීය චර්යාව පිළිබඳ වාර්තාවක් ඇත්නම් සිදු වන්නේ කුමක්ද?

සියලුම අපරාධ සහ හානිකර වෘත්තීය චර්යාවන් පිළිබඳ තීරණ පණත කාරව ඔබ හේතුයුක්ති නොවන ලෙස ළමයින්ගේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයකැයි හඟවන්නේ නැත.

ඔබ පරීාව සමත් වන්නේද අසමත් වන්නේද යන්න තීරණය වන්නේ තිකූල වෘත්තීයමය චර්යාවන් පිළිබඳ වාර්තාවල ස්වභාවය, ඔබ සිදු කොට ඇති අපරාධ, සහ මෙම කාරණා සම්බන්ධ තත්වයන් මතය.

ඔබ පහත සඳහන් කරුණවලට යටත් වන්නේ නම් මෙම පරීක්ෂාව සඳහා අයදුම් කිරීම නීතිවිරෝධීය:

 • ලිංගික අපරාධකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පණත 2004 යටතේ ලියාපදිංචි වැරදිකරුවකු නම්
 • දරුණු ලිංගික අපරාධකරුවන් අධීක්ෂණය කිරීමේ පණත 2005 යටතේ යටතේ විස්තෘත (දිගු කරන ලද) අධීක්ෂණ නියෝගයක් හෝ විස්තෘත අධීක්ෂණ අතුරු නියෝගයකට යටත් වීම
 • අධීක්ෂණ නියෝගයක්, රඳවා ගැනීමේ නියෝගයක් හෝ හදිසි අධීක්ෂණ නියෝගයකට යටත්ව සිටීම

ඔබේ පෞද්ගලික තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ඔබ නීති උපදෙස් පැතීම සුදුසු වේ.

මට WWC Check සමත් වීමට නොහැකි වුවහොත් සිදු වන්නේ කුමන්ද?

ඔබ යුක්තිසහගත නොවන ලෙස ළමුන්ට තර්ජනයක් වන බව අපි විශ්වාෂ කරන්නේ නම් ඔබට ළමාත කටයුතු තහණම් කරමින් අතුරු නිෂේධන නිවේදනයක් (Interim Negative Notice) නිකුත් කරනු ඇත. ඔබ මෙම පරීක්ෂාව සමත් වීමට තරම් සුදුසුකම් ඇත්තේයැයි ඔබ සිතන්නේ නම් එම හේතු සලකා බලන ලෙස දන්වා ලිඛිත ඉල්ලීමක් අප වෙත යොමු කිරීමට මෙමගින් ඔබට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත.

ඔබ ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවත් ඔබ අසමත් වුවහොත්, අප විසින් ඔබට ළමාත කටයුතු තහණම් කරමින් නිෂේධන නිවේදනයක් (Negative Notice) නිකුත් කරනු ඇත.

ඔබ කිසියම්ම අවස්ථාවක A ප්‍රවර්ගයේ අපරාධයකට චෝදනා ලැබ, දොස් පවරනු ලැබ හෝ වැරදිකරුවකු කරනු ලැබ ඇත්නම් සහ අදාළ අපරාධය හෝ කළායැයි පැවසෙන අපරාධය සිදු කරන විට වැඩිහිටියකුව සිටියේ නම්, අපගේ තීරණය නැවත විචාරීම සඳහා ඔබ VCAT වෙත අයදුම් නොකළ යුතුය. A ප්‍රවර්ගයේ අපරාධ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර සඳහා වෙබ් අඩවියෙහි ඇති List of offences (External link) පළ කිරීම බලන්න.

මගේ පෞද්ගලිකත්වය සුරැකෙන්නේ කෙසේද?

අපි පෞද්ගලිකත්වය සහ රහසභාවය පිළිබඳ නීතිවලින් බැඳී සිටිමු. Working with Children Act 2005, Privacy and Data Protection Act 2014 සහ Health Records Act 2001 පුද්ගලික තොරතුරු රැස්කරන්නේ කෙසේද සහ ඒවා භාවිත කරනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න නියාමනය කරයි.

ඔබේ අයදුම්පත සම්බන්ධ අතුරු හෝ අවසාන තීරණයක් ගතහොත්, එය අත්හිටවනු ලැබුවහොත්, නිෂභ කරනු ලැබුවහොත්, අතහැර දමනු ලැබවහොත් හෝ ඔබ එය ඉල්ලා අස්කරගනු ලැබුවහොත් ඒ බව ඔබ සේවය කරන ආයතනයට/ආයතනවලට දැන්වීමට අප කටයුතු කළ යුතු වේ. ඔබ යම්කිසි ආයතනයක් ඔබේ වාර්තාවලින් ඉවත් කරනු ලැබුවහොත් ඒ බව එම ආයතනයට/ආයතනවලට දැන්වීමට දෙපාර්තමේන්තුවට බලය ඇත. අපි ඔබේ අපරාධ සම්බන්ධ විස්තර හෝ ඔබේ වෘත්තීය චර්යාව සම්බන්ධ වාර්තා ඔවුන්ට ලබා දීමෙන් වැළකෙමු.

WWC Check පරීාව Police Check එකට සමාන වන්නේද?

නැහැ. Working with Children Check ඔබේ අපරාධ සහ වෘත්තීය චර්යාව පිළිබඳ වාර්තා පරීා කරනු ඇති අතර ඔබේ ජීවිත කාලය තුළදී සිදු කර ඇති අදාළ කවර හෝ ලිංගික, හිංසක හෝ මත්ව සම්බන්ධ අපරාධ පිළිබඳ දැඩි පරීාවක් සිදු කරනු ඇත. නිශ්චිත කාලයකට අදාළ අපරාධ Police Check හි දක්වා ඇත.

Working with Children Check කාඩ්පත දරන්නාගේ අපරාධ සහ වෘත්තීය චර්යාව පිළිබඳ වාර්තා කාඩ්පත වළංගු මුලු කාලය තුළදීම පරීාවට ලක් කරනු ඇත. මෙම පරීාවන් එකිනෙකට වෙනස් බැවින් සමහර ආයතනවලට මේ දෙකම ඉදිරිපත් කිරීම අවශ වේ.

පරීක්ෂාවන් සම්බන්ධ වෙනස්කම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර Wසඳහා, පරීක්ෂාව පිළිබඳ වෙබ් අඩවියෙහි Police Checks (External link) කොටස බලන්න./p>

වැඩි විස්තර

වෙබ් අඩවිය
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

විදුත් ලිපිනය
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

පාරිභෝගික සහායක කණ්ඩායම
1300 652 879

සඳුදා සිට සිකුරාදා (පොදු නිවාඩු දිනයන් හැර) දක්වා උදේ 8.30 සිට සවස 5 දක්වා

TTY
13 36 77

කතා කර අසා සිටින පාරිභෝගිකයන් සඳහා
1300 555 727

ඔබට භාෂණ පරිවර්තකයකු අවශ නම්, කරුණාකර 13 14 50 ඔස්සේ Translating and Interpreting Service අමතා Working with Children පාරිභෝගික සේවාව අමතන ලෙස ඉල්ලා සිටින්න.

මෙම තොරතුරු පොදු මග පෙන්වීමක් පමණි. එය නීති උපදෙස් දීම් වශයෙන් කාශයට පත් නොවන අතර නීති උපදෙස් වශයෙන් සැලකීමද සුදුසු නොවේ. ඔබේ පුද්ගලික තත්වයන්ට අදාළව නීති උපදෙස් පැතීම සුදුසු බව අවධාරණය කර සිටිමු.