တၢ်မၤကွၢ် WWC Check န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

တၢ်မၤဃုာ်သကိးတၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်သမံသမိး(Working with Children Check) (တၢ်မၤကွၢ်)အံၤမၤစဌမဝဲတၢ်ဒီသဒဌဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လဌမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးဒီးနီၢ်ခိတၢ်မၤဆူးမၤဆါအလီၢ်ဒ်သိး ကမၤလီၢ်တံၢ်ကယဲၢ်ပှၤလဌအမၤဃုာ်တၢ်, မ့တမ့ၢ်ကွၢ်ထွဲအီၤတဂၤ,ကဘၣ်ခီဖျိတၢ်သမံသမိးအံၤျ့ၣ်လီၤ.

မတဂၤလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤလဲၣ်

ဖဲ Working with Children Act 2005 (တၢ်ဘျဌ)အဖီလာ့်ၣ်,နကဘၣ်ကွသမံသမိးတၢ်အိၣ်သးအဖီလာ်ယဲၢ်ထံၣ်အံၤနမၤလဌပှဲၤ ထီၣ်ပှဲၤထီသ့ဧါအဂ့ၢ်နၣ်လီၤ.

 1. နမ့ၢ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလဌမုာ်သးကလီဖံးမၤတၢ်မ့တမ့ၢ်ဖံးမၤတၢ်လဌဒိးန့ၢ်အဘူးအလဲတၢ်မၤဃုာ်တၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်သးနံမၤဃုာ်နၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်သးနံၣ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်သးနံၣ်စှၤန့ၢ်ဒံး(18)နံၣ်ဆူအဖီလာ်တဖၣ်
 2. နဖံးမၤဃုာ်လၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တၢ်ကရဌကရိ,တၢ်လီၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤလီၢ်လဌတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလဌတၢ်ဘျဌအပူၤ(ကွၢ်ဘၣ်ဖဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤဝဲၤကိၤပာ်ဖျါအပူၤ)တက့ၢ်
 3. နတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ညီနုၢ်ပၣ်ဃုၥ်တၢ်ဆဲးကျိးဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လိၤလိၤ,လၢအပၣ်ဃုၥ်တၢ်ထံၣ်လိၥ်မဲၥ်သကိးမဲၥ်,တၢ်ကွဲးလံၥ်ကွဲးလဲၢ်,တၢ်ကတိၤဒီးခီဖျိအံထၢနဲးအတၢ်ဆဲးကျိၥ်လိၥ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ
 4. နတၢ်ဆဲးကျိးလိၥ်သးဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်ကဘၣ်မ့ၢ်ဒၣ်နမူနဒါတခါဒီးသုတမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤလၢနတၢ်မၤအပူၤတဂ့ၤ
 5. တၢ်တပျဲပူၤနၤလၢနကဘၣ်ဒိးတၢ်သမံသမိးဒ်တၢ်ဘျၢအတၢ်ပၥ်လီၤအသိး (Act**)ဘၣ်.

**တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်တဖၣ်အိၣ်ဖဲတၢ်မၤဃုၥ်သကိးတၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အပှၥ်ယဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်တပတံထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်လၢအဆိန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ထီဒါတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢနကစးထီၣ်ဖံးမၤတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နတၢ်ကရၢကရိအံၤမၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဖဲမၢနစးထီၣ်မၤတၢ်မၤဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်တချုးနပတံထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်ဒံးအခါန့ၣ်လီၤ.

ယကဘၣ်ပတံထီၣ်အီၤဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတခါဖဲနသူမုၥ်သးကလီအတၢ်မၤကွၢ်ဖဲနဖံးမၤတၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်လၢဒိးန့ၢ်အဘူးအလဲတဖၣ်-တၢ်သမံသမိးပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကဘၣ်သူအီၤထဲဒၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဒိးန့ၢ်အဘူးအလဲအဂီၢ်လီၤ.

ဖဲယပတံထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤအဖၢမုၢ်ယဖံးမၤတၢ်န့ၢ်ဝဲစ့ၢ်ဧါ

တၢ်ဘျၢအံၤပျဲဝဲပှၤအါတက့ၢ်လၢကဖံးမၤတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်မၤဖဲတၢ်သမံသမိးအီၤအကတီၢ်ဖဲတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဆၣ်,လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဖီလၥ်,နတဘၣ်ဖံးမၤတၢ်ဘၣ် ဖဲန<

 • ဘၣ်တူၢ်သဲးစးတၢ်ကမၣ်,မၤကမၣ်တၢ်ဘျၢမ့တမ့ၢ်မၤတၢ်ကမၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်မၤဆူၣ်,တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးမ့တမ့ၢ်ကသံၣ်မူၤဘှိးဒ်တၢ်ပၥ်ဖျါအီၤဖဲတၢ်ဘျၢအကုၥ်(၂)ဖဲတၢ်ရဲၢ်ကျဲၤ(၃)လၢတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်တတူၢ်လိၥ်အီၤတၢ်ဂ့ၢ်ပၥ်ဖျါဒီးတဖျိတၢ်မၤကွၢ်အံၤအဃိ
 • ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ယၢၤထီၣ်အီၤဖဲဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်ဘျၢ 2003 (Child Employment Act 2003) အပူၤ
 • ကဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအိၣ်လၢ ဖိဒံဖိသၣ်တၢ်ဘျၢအဖီလၥ်တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအတၢ်ဘျၢဖဲ 1996 မ့တမ့ၢ်ဖဲကူၣ်သ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဝဲၤကျိၤဖဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီ 2010(ဝံးကထိရံယါ)အိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
 • နမၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ-
  • တၢ်ပတံထီၣ်နဂ့ၢ်ဖဲတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ခွါအတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် 2004 Sex Offenders Registration Act 2004
  • တၢ်ထုးထီထီၣ်တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်ကလုၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤထီထီၣ်တၢ်ကလုၢ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်အဘၢၣ်စၢၤအပူၤဖဲတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးမုၣ်ခွါအတၢ်ဘျၢ Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005
  • တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်ကလုၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒုးဃၥ်အတၢ်ကလုၢ်.

သံကွၢ်နတၢ်ကရၢကရိလၢတၢ်သမံသမိးအကျိၤအကျဲ,ခီဖျိတဘျီတခီၣ်တၢ်ကရၢကရိတနီၤဟ့ၣ်အခွဲးလၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကနုၥ်လီၤမၤတၢ်ထဲဒၣ်အဖျိထီၣ်တၢ်သမံသမိးဝံၤအခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကသမံသမိးတၢ်မနုၤလဲၣ်

နမၤကွၢ်တၢ်မၤကွၢ်လၢမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံး,တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးဒီးကသံၣ်မူၤဘှိးတၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီးနတၢ်မၤအပူၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤပၥ်ဖျါတၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်ကရၢက၇ိတဖၣ်ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်တၢ်ဘျၢပၥ်ဖျါအပူၤအိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤထီဒါတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်တၢ်ယၢၤဖျါထီၣ်အီၤဖဲပပှၥ်ယဲၤသန့အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တြီဆၢဖိဒံဖိသၣ်လၢတၢ်သုတမၤဆူၣ်အီၤလၢမုၣ်ခွါတၢ်ဖီၣ်ဆူၣ်မ့တမ့ၢ်နီၣ်ခိတၢ်မၤဆူးမၤဆါအီၤတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဆိမိၣ်ဒိသူၣ်ဒိသးအကါဒိၣ်လၢၥ်န့ၢ်တၢ်အဂၤခဲလၢၥ်လၢတၢ်ကဆၢတဲၥ်အီၤလၢတၢ်ဘျၢအဖီလၥ်န့ၣ်လီၤ.

ယကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢယဖျိတၢ်မၤကွၢ် WWC Check အံၤကသ့ဒ်လဲၣ်

ပကဒုးသ့ၣ်ညါနၤဒီးနတၢ်ကရၢကရိခံခီလၢၥ်ဖဲနဖျိထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ထူးသံကွံၥ်အီၤန့ၣ်,တၢ်မၤကွၢ်အံၤနသူအီၤန့ၢ်လၢယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤမ့တမ့ၢ်နဟ့ၣ်ရှူအီၤတစုန့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤနတၢ်မၤကွၢ်အံၤတချုးအနံၤသီလၢၥ်ဒံးအခါဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဆဲးမၤတၢ်မၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 

Sample card image

ယတၢ်ကမၣ်ထီဒါတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါမ့တမ့ၢ်တၢ်မၤထီဒုၣ်ထီဒါတၢ်မ့ၢ်အိၣ်တခီတၢ်ကကဲထီၣ်အသးဒ်လဲၣ်

တမ့ၢ်လၢတၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်ဒီးတၢ်ထီဒါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲၥ်တဖၣ်အခီပညီကမ့ၢ်တၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်လၢနကဒုးအိၣ်ထီၣ်လၢဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒ်တၢ်ဘျၢပၥ်လီၤအသိးန့ၣ်ဘၣ်.

နတၢ်မၤကွၢ်အံၤမ့ၢ်ဖျိမ့တမ့ၢ်လီၤတဲၥ်မ့ၢ်ဂ့ၤဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢလၢတၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤအတၢ်ပၥ်ဖျါ,တၢ်ကမၣ်လၢနမၤတ့ၢ်အီၤ,ဒီးတၢ်အိၣ်သးလၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်ထီဒါတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်မၤကွၢ်အံၤဖဲန-

 • တၢ်ထီဒါတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် 2004Sex Offenders Registration Act 2004
 • တၢ်ထုးထီထီၣ်တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်ကလုၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤထီထီၣ်တၢ်ကလုၢ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်အဘၢၣ်စၢၤအပူၤဖဲတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးမုၣ်ခွါအတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် 2005 Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005
 • မၤကမၣ်ထီဒါတၢ်ဒုးဃာ်တၢ်ကလုၢ်ႇတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်ကလုၢ်မ့တမ့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒုးဃာ်တၢ်ကလုၢ်.

နကလိၣ်ဘၣ်သဲစးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလီၤဆီဘၣ်ထွဲဒီးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယမ့ၢ်တဖျိ WWC Check အတၢ်သမံသမိးဘၣ်န့ၣ်ယကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်

ပမ့ၢ်နၥ်လၢ နကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်လၢလၢဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်,ပကဒုးသ့ၣ်ညါနၤလၢပအဲၣ်ဒိးကတြီနၤလၢနကဖံးမၤတဃုၥ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်ခီဖျိပကဟ့ၣ်လီၤနၤတကလုၢ်လၢတၢ်တပျဲနဖံးမၤတၢ်ဖဲဆၢကတီၢ်အဘၢၣ်စၢၤအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်အံၤဟ့ၣ်နၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လၢနကကွဲးလံၥ်ဆူပအိၣ်ဒီးဃ့လၢပကကွၢ်ဆိမိၣ်န့ၢ်နၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်မနုၤလၢနဆိမိၣ်လၢနကဘၣ်ဖျိတၢ်မၤကွၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ,တၢ်ဆိမိၣ်န့ၢ်နဂီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤဝံၤတစု,ဒီးနမ့ၢ်တဖျိတၢ်မၤကွၢ်အံၤဘၣ်န့ၣ်,ပကဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်တပျဲနဖံးမၤတၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အိၣ်သးထဲအဆံးအစှၤအပူၤနဃ့သကွံၢ်ကညးပတံထီၣ်ပတၢ်ဆၢတဲာ်အံၤသ့ခီဖျိပတံထီၣ်ဆူ (Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)) လၢ ၂၈သီအတီၢ်ပူၤစးထီၣ်ဖဲနဒိၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢနတဘၣ်ဖံးမၤတၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်အံၤအခါဝံၤၣ်လီၤ.နကပတံထီၣ်ဆူ VCAT လၢတၢ်ကကွၢ်ကဒါMၢ်နၤပတၢ်ဆၢတဲာ်အဂီၢ်ဖဲဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်တဘျီလၢ်လၢ်လၢတၢ်ဟံးMၢ်နတၢ်ကမၣ်ႇ နမၤကမၣ်တၢ်ႇမ့တမ့ၢ်တၢ်ထံၣ်Mၢ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ကမၣ်အကလုာ်(က)တၢ်မၤကမၣ်အစရလ (External link)တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤအီၤဖဲၦာ်ယဲၤအပူၤMၣ်တက့ၢ်.

ယနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခူသူၣ်တဖၣ်တၢ်ကဒီသဒၢအီၤသ့ဒ်လဲၣ်

ပကဘၣ်လူၤပိၥ်မၤထွဲတၢ်ပၥ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤဒီးတၢ်နၥ်န့ၢ်အီၤအတၢ်ဘျၢအဖီလၥ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤဃုၥ်တၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် 2005,တၢ်ပၥ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ်ပၥ်ကီၤတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် 2014 ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်ပၥ်ကီၤတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် 2001 ၁တဖၣ်ကွၢ်ထွဲဝဲပထၢဖှိၣ်ဒီးသူနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပကဘၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနမူဒါလၢနကဘၣ်လူၤပိၥ်မၤထွဲအီၤတဖၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဆၢတဲၥ်ဖဲဆၢကတီၢ်အဘၢၣ်စၢၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆၢတဲၥ်လီၢ်ခံကတၢၢ်လၢတၢ်မၤအီၤလၢနတၢ်ပတံထီၣ်အပူၤဖဲနတၢ်မၤကွၢ်အံၤတၢ်ပတုၥ်အီၤ,တၢ်ထူးသံအီၤမ့တမ့ၢ်ထုးကွံၥ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ.ပအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါကရၢတဖၣ်အံၤလၢနထုးကွံၥ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ.ပတဟ့ၣ်ထီၣ်နတၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီမနုၤအဂ့ၢ်အကျိၤမ့တမ့ၢ်နတၢ်မၤလီၢ်အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါဆူတၢ်ကရၢကရိအအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

WWC Check အံၤမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီဒီးပၢၤကီၢ်အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်စ့ၢ်ဧါ

တမ့ၢ်ဘၣ်. Working with Children Check မၤကွၢ်နတၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီးနတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢနမၤအီၤအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးသမံသမိးဝဲဘၣ်ထွဲဒီးမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်မၤကမၣ်,တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးမ့တမ့ၢ်ကသံၣ်မူၤဘှိးလၢနတၢ်အိၣ်မူတစိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပၢၤကီၢ်အတၢ်မၤကွၢ် Police Check အံၤပၥ်ဖျါထီၣ်ကယဲၢ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်မုၢ်နံၤဆဃကတီၢ်အဝဲန့ၣ်အပူၤလီၤ.

တၢ်မၤကွၢ် Working with Children Check အံၤကွၢ်ဝဲပှၤစိၥ်ခးဖိတဂၤအတၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤအတၢ်ပၥ်ကီၤလၢအခးမုၢ်နံၤမုၢ်သီအိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.ခီဖျိတၢ်မၤကွၢ်ခံခါအံၤလီၤဆီလိၥ်အသးဒိၣ်မးအဃိ, တၢ်ကရၢကရိတနီၤနီၤကလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤခံခါလၢၥ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လီၤဆီလၢတၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ၣ်နထံၣ်အီၤသ့ဖဲတၢ်မၤကွၢ်ဖိဒံဖိသၣ်အၦာ်ယဲၤဖဲ”ပၢၤကီၢ်အတၢ်မၤကွၢ်” (External link)အပူၤလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂၤတဖၣ်

ပှၥ်ယဲၤသန့
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

အံမ့
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢပှၤတဖၣ်အဂီၢ်လီကျိၤ
1300 652 879

ဂီၤ 8.30 – ဟါ 5 နၣ်ရံၢ် မုၢ်ဆၣ် – မုၢ်ဖီဖး (မ့တမ့ၢ်ထဒၣ်နံၤသဘျ့တဖၣ်ဧိၤ)

TTY
13 36 77

ကတိၤဒီးဒိကနၣ်
1300 555 727

နမ့ၢ်လိၣ်ပှၤကျိးထံတၢ်ဖိန့ၣ်,ဝံသးစူၤကိးတၢ်ကျိးထံဝဲၤကျိၤTranslating and Interpreting Service ဖ 13 14 50 ဒီးဃ့အီၤလၢကဆဲးကျိးန့ၢ်နၤ Working with Children တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလီတဲစိဝဲၤကျိၤန့ၣ်တက့ၢ်.

 

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်တၢ်မၤအီၤထဲဒၣ်ထဲတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲဧိၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တမ့ၢ်တၢ်မၤအီၤလၢကမ့ၢ်သဲစးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဂီၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်တဘၣ်ဟံးတၢ်တဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢအီၤဘၣ်.တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢနဃုထံၣ်န့ၢ်သဲစးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢကဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်အိၣ်သးလီၤဆီတဖၣ်အဖီခိၣ်အသိးတက့ၢ်.