WWC Check là gì?

Working with Children Check (Kiểm tra) giúp bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại tình dục và hành hạ/ngược đãi về thể chất bằng cách bảo đảm rằng những người làm việc với, hoặc chăm sóc, trẻ em, phải qua thủ tục sàng lọc.

Ai cần một Kiểm tra?

Theo Working with Children Act 2005 (Đạo luật), quý vị cần một Kiểm tra nếu đạt đủ TẤT CẢ 5 điều kiện dưới đây đối với việc làm liên quan đến trẻ em:

 1. Quý vị là người trưởng thành đang làm việc thiện nguyện hoặc được trả lương để làm việc với trẻ em dưới 18 tuổi
 2. Quý vị đang làm việc với trẻ em tại một trong các dịch vụ,địa điểm hoặc cơ quan được liệt kê trong Đạo luật (gọi là ‘Các lĩnh vực nghề nghiệp’)
 3. Công việc của quý vị thường có tiếp xúc thẳng với trẻ em, bao gồm đích thân tiếp xúc, bằng văn bản, bằng lời và phương tiện liên lạc điện tử
 4. Việc quý vị tiếp xúc với trẻ em là một phần công việc của quý vị
 5. Theo Đạo luật này quý vị không được miễn Kiểm tra**.

**Tại trang mạng Working with Children có thông tin chi tiết.

Bắt đầu làm công việc liên quan đến trẻ em mà không làm đơn xin Kiểm tra trước là trái luật.

Tổ chức của quý vị cũng vi phạm luật nếu họ yêu cầu quý vị bắt đầu làm công việc liên quan với trẻ em trước khi quý vị đã làm đơn xin Kiểm tra.

Tôi làm đơn bằng cách nào?

 • Truy cập trang mạng Kiểm tra và chọn Apply in Victoria (Nộp đơn tại Victoria) (External link) hoặc Apply from interstate (Nộp đơn từ tiểu bang khác)
 • Điền đơn trực tuyến, cung cấp thông tin chi tiết về bản thân quý vị và tổ chức nơi quý vị sẽ làm công việc liên quan đến trẻ em
 • Người nộp đơn ở tiểu bang Victoria có thể xác minh lý lịch của mình trực tuyến. Tờ thông tin người nộp đơn từ tiểu bang khác giải thích cách thức người nộp đơn từ tiểu bang khác có thể xác minh danh tính của họ và nộp đơn
 • Người nộp đơn từ tiểu bang Victoria hoàn tất hồ sơ của họ tại Australia Post thuộc chương trình bằng mã vạch và chi tiết hướng dẫn mà họ sẽ nhận được qua thư điện tử (email).

Sử dụng Kiểm tra Thiện nguyện viên (Volunteer Check) cho cho việc làm được trả lương có liên quan đến trẻ em là trái luật - phải sử dụng Kiểm tra Nhân viên (Employee Check) cho việc làm được trả lương.

Trong suốt quá trình thẩm định, tôi có thể làm việc không?

Đạo luật này cho phép hầu hết mọi người thực hiện việc làm liên quan đến trẻ em trong khi thủ tục sàng lọc đang diễn ra một khi đã nộp đơn xin Kiểm tra (Check). Tuy nhiên, theo luật, quý vị không được pháp đi làm nếu:

 • đã bị khép tội, bị kết án hoặc bị kết tội về tội tình dục, bạo lực hoặc ma túy, liệt kê trong điều 2, Phụ lục 5 Đạo luật này
 • đã bị cấm làm các công việc liên quan đến trẻ em theo luật về việc làm với trẻ em hiện hànhİlgili bir çocuklarla çalışma yasası uyarınca çocuklar ile ilgili işlerden hariç tutulmuş olmak
 • đã nhận thông báo khước từ WWC và sau đó không đạt yêu cầu Kiểm tra (Check)
 • sẽ giám sát trẻ trong việc làm, như Đạo luật về việc Tuyển dụng Trẻ em Năm 2003
 • sẽ làm việc trong dịch vụ phải tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Thiếu nhi 2020 hoặc trong dịch vụ chăm sóc và giáo dục theo Luật Toàn quốc về Dịch vụ Giáo dục và Chăm sóc 2010 (Victoria)
 • quý vị:
  • phải trình diện theoĐạo luật Đăng ký Can phạm Phạm Tội Tình dục Năm 2004
  • là đối tượng của án lệnh giám sát hoặc án lệnh giam giữ.

Hỏi tổ chức của quý vị về chuyện đi làm việc trong thời gian thủ tục sàng lọc đang diễn ra bởi vì một số tổ chức chỉ cho phép người nộp đơn làm việc sau khi họ đã đạt được Kiểm tra.

Những gì được kiểm tra?

Quý vị đã trải qua sàng lọc liên quan đến các tội tình dục, bạo lực và ma túy cũng như các hồ sơ về kỷ luật hoặc quy định liên quan do các cơ quan có liệt kê trong Đạo luật thực hiện. Tại trang mạng của chúng tôi có các danh sách tội danh (External link).

Việc bảo vệ trẻ em khỏi bị hại về tình dục hoặc thể chất là điều tối quan trọng đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra theo Đạo luật.

Bằng cách nào tôi biết được mình đã qua được WWC Check hay không?

Chúng tôi sẽ thông báo cho cả quý vị lẫn tổ chức của quý vị biết nếu quý vị đạt yêu cầu Kiểm tra (Check).

Kiểm tra (Check) có hiệu lực trong năm năm trừ trường hợp chúng tôi hủy bỏ hoặc quý vị từ bỏ.

Quý vị phải nộp đơn xin gia hạn Kiểm tra (Check) trong vòng 6 tháng trước và 3 tháng sau khi Kiểm tra (Check) hết hạn nếu muốn tiếp tục làm công việc có liên quan đến trẻ em.

 

Image
Image of sample card

Nếu tôi có tiền án tiền sự hoặc có hồ sơ về kỷ luật hoặc quy định liên quan thì sao?

Không phải tất cả các tội danh và các hồ sơ về kỷ luật hoặc quy định liên quan đều có nghĩa là quý vị là nguy cơ không đáng đối với sự an toàn của trẻ em theo Đạo luật này.

Việc quý vị đạt hay không đạt Kiểm tra phụ thuộc vào các báo cáo hạnh kiểm nghề nghiệp xấu, các tội quý vị đã phạm phải và tình tiết xoay quanh các vụ này.

Nộp đơn xin Kiểm tra (Check) là trái luật pháp nếu quý vị:

 • can phạm phải đăng ký theo Đạo luật Đăng ký Can phạm Phạm Tội Tình dục Năm 2004
 • đối tượng của án lệnh giám sát hoặc án lệnh giam giữ.án lệnh giám sát hoặc án lệnh giam giữ.

Quý vị nên tìm lời khuyên pháp lý độc lập về các hoàn cảnh cá nhân của mình.

Nếu tôi không qua được WWC Check thì sao?

Nếu chúng tôi tin rằng quý vị là nguy cơ không đáng đối với trẻ em, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị rằng chúng tôi có ý định cấm quý vị làm việc có liên quan đến trẻ em bằng cách xác định rằng quý vị bị cấm WWC Tạm thời. Như vậy quý vị sẽ có cơ hội viết thư gửi cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi xem xét các lý do tại sao quý vị cho rằng mình nên đạt yêu cầu Kiểm tra (Check).

Nếu sau khi cân nhắc các lý do của quý vị, quý vị không đạt yêu cầu Kiểm tra (Check), chúng tôi sẽ xác định rằng quý vị bị cấm WWC cấm quý vị làm việc có liên quan đến trẻ em.

Trong một số ít trường hợp, quý vị có thể nộp đơn lên Tòa Tài phán Hành chính và Dân sự Victoria (VCAT) trong vòng 28 ngày kể từ ngày bị cấm WWC để khiếu nại quyết định của chúng tôi.

Quyền riêng tư của tôi được bảo vệ thế nào?

Chúng tôi phải tuân thủ các luật lệ về quyền riêng tư và bảo mật. Đạo luật Sàng lọc Nhân viên 2020, Đạo luật Bảo mật và Bảo vệ Dữ liệu 2014 Đạo luật Hồ sơ Sức khỏe 2001 quy định cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như thế nào.

Chúng tôi phải thông báo cho tổ chức của quý vị biết về bất kỳ quyết định tạm thời hoặc chính thức nào của chúng tôi về đơn xin của quý vị, nếu Kiểm tra của quý vị bị tạm ngưng, hủy bỏ hoặc quý vị từ bỏ. Nếu quý vị xóa bất kỳ tổ chức nào khỏi hồ sơ của mình, chúng tôi có quyền thông báo cho tổ chức đó biết rằng quý vị đã xóa họ. Chúng tôi sẽ không cung cấp cho tổ chức của quý vị chi tiết hồ sơ hình sự hoặc kỷ luật hoặc quy định của quý vị.

Có phải WWC Check là cùng như Kiểm tra Lý lịch Phạm tội của Cảnh sát không?

Không. Working with Children Check sàng lọc hồ sơ hình sự và hồ sơ kỷ luật hoặc quy định và nghiêm ngặt và đánh giá bất kỳ tội tình dục, tội bạo lực hoặc tội ma túy có liên quan trong đời quý vị. Police Check liệt kê các tội đã vi phạm ở một thời điểm nhất định.

Working with Children Check giám sát các hồ sơ hình sự và hồ sơ kỷ luật hoặc quy định của chủ thẻ suốt thời hạn của thẻ của họ. Do bởi hai Kiểm tra này rất khác nhau, một số tổ chức cần cả hai Kiểm tra này.

Tại trang mạng Working with Children, dưới tiêu đề ‘Police Checks (External link)’ có thêm thông tin chi tiết về những điểm khác biệt giữa các kiểm tra.

Thông tin Thêm

Trang mạng
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

Thư điện tử
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

Nhóm Hỗ trợ Khách hàng
1300 652 879

8giờ 30 sáng – 5giờ chiều, từ thứ Hai — thứ Sáu (ngoại trừ các ngày lễ công cộng)

TTY
13 36 77

Nói & Nghe
1300 555 727

Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị gọi cho Translating and Interpreting Service qua số 13 14 50 và yêu cầu họ liên lạc với Đường dây Hỗ trợ Khách hàng Working with Children.

Bản in cỡ chữ lớn
Thư điện tử workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

Các thông tin này được chủ ý chỉ là hướng dẫn tổng quát mà thôi. Các thông tin này không được chủ ý là lời khuyên pháp lý và không nên được trông cậy để là lời khuyên pháp lý. Điều được khuyến cáo là quý vị nên có được lời khuyên pháp lý phù hợp với các hoàn cảnh cụ thể của mình.