WWC Check là gì?

Working with Children Check (Kiểm tra) giúp bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại tình dục và hành hạ/ngược đãi về thể chất bằng cách bảo đảm rằng những người làm việc với, hoặc chăm sóc, trẻ em, phải qua thủ tục sàng lọc.

Ai cần một Kiểm tra?

Theo Working with Children Act 2005 (Đạo luật), quý vị cần một Kiểm tra nếu đạt đủ TẤT CẢ 5 điều kiện dưới đây đối với việc làm liên quan đến trẻ em:

 1. Quý vị là người trưởng thành đang làm việc thiện nguyện hoặc được trả lương để làm việc với trẻ em dưới 18 tuổi
 2. Quý vị đang làm việc với trẻ em tại một trong các dịch vụ,địa điểm hoặc cơ quan được liệt kê trong Đạo luật (gọi là ‘Các lĩnh vực nghề nghiệp’)
 3. Công việc của quý vị thường có tiếp xúc thẳng với trẻ em, bao gồm đích thân tiếp xúc, bằng văn bản, bằng lời và phương tiện liên lạc điện tử
 4. Việc quý vị tiếp xúc với trẻ em là một phần công việc của quý vị
 5. Theo Đạo luật này quý vị không được miễn Kiểm tra**.

**Tại trang mạng Working with Children có thông tin chi tiết.

Bắt đầu làm công việc liên quan đến trẻ em mà không làm đơn xin Kiểm tra trước là trái luật.

Tổ chức của quý vị cũng vi phạm luật nếu họ yêu cầu quý vị bắt đầu làm công việc liên quan với trẻ em trước khi quý vị đã làm đơn xin Kiểm tra.

Tôi làm đơn bằng cách nào?

Sử dụng Kiểm tra Thiện nguyện viên (Volunteer Check) cho cho việc làm được trả lương có liên quan đến trẻ em là trái luật - phải sử dụng Kiểm tra Nhân viên (Employee Check) cho việc làm được trả lương.

Trong suốt quá trình thẩm định, tôi có thể làm việc không?

Đạo luật này cho phép hầu hết mọi người thực hiện việc làm liên quan đến trẻ em trong khi thủ tục sàng lọc đang diễn ra một khi đã nộp đơn xin Kiểm tra (Check). Tuy nhiên, theo luật, quý vị không được pháp đi làm nếu:

 • đã bị khép tội, bị kết án hoặc bị kết tội liên quan đến tình dục, bạo lực hoặc ma túy được liệt kê tại điều 2, Phụ lục 3 trong Đạo luật
 • đã được cấp một Thông báo Bác khước và sau đó đã không qua được việc Kiểm tra này
 • sẽ giám sát trẻ trong việc làm, như Đạo luật về việc Tuyển dụng Trẻ em Năm 2003
 • wsẽ làm việc cho một dịch vụ phải theo đúng quy định của Children’s Services Act 1996 hoặc cho dịch vụ giáo dục và chăm sóc theo Education and Care Services National Law 2010 (Victoria)
 • quý vị:
  • phải trình diện theoĐạo luật Đăng ký Can phạm Phạm Tội Tình dục Năm 2004
  • à đối tượng của án lệnh giám sát triển hạn hoặc lệnh giám sát triển hạn tạm thời theo Đạo luật Giám sát Can phạm Phạm Tội Tình dục Nghiêm trọng Năm 2005
  • là đối tượng của án lệnh giám sát, án lệnh giam giữ hoặc án lệnh giam giữ khẩn cấp.

Hỏi tổ chức của quý vị về chuyện đi làm việc trong thời gian thủ tục sàng lọc đang diễn ra bởi vì một số tổ chức chỉ cho phép người nộp đơn làm việc sau khi họ đã đạt được Kiểm tra.

Những gì được kiểm tra?

Quý vị sẽ phải qua phần kiểm tra về các tội danh liên quan đến tình dục, bạo lực và ma túy và các báo cáo hạnh kiểm nghề nghiệp xấu xuất phát từ các cơ quan được liệt kê trong Đạo luật. Trên trang mạng của chúng tôi có danh sáchtội danh.

Việc bảo vệ trẻ em khỏi bị hại về tình dục hoặc thể chất là điều tối quan trọng đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra theo Đạo luật.

Bằng cách nào tôi biết được mình đã qua được WWC Check hay không?

Chúng tôi sẽ thông báo cho cả quý vị lẫn tổ chức của quý vị biết nếu quý vị đạt yêu cầu Kiểm tra (Check).

Kiểm tra (Check) có hiệu lực trong năm năm trừ trường hợp chúng tôi hủy bỏ hoặc quý vị từ bỏ.

Quý vị phải nộp đơn xin gia hạn Kiểm tra trước khi nó hết hạn nếu muốn tiếp tục làm công việc liên quan đến trẻ em.

 

Image of sample card

Nếu tôi có hồ sơ hình sự hay một báo cáo bất lợi về hành xử nghề nghiệp thì sao?

Không phải tất cả các hành vi phạm tội và các quyết định bất lợi liên quan đến tác phong chuyên nghiệp đều có nghĩa là quý vị là rủi ro không thể chấp nhận được đối với sự an toàn của trẻ em theo Đạo luật này.

Việc quý vị đạt hay không đạt Kiểm tra phụ thuộc vào các báo cáo hạnh kiểm nghề nghiệp xấu, các tội quý vị đã phạm phải và tình tiết xoay quanh các vụ này.

Nếu quý vị nộp đơn xin Kiểm tra trong khi mình thuộc bất kỳ diện nào dưới đây là trái luật:

 • can phạm phải đăng ký theo Đạo luật Đăng ký Can phạm Phạm Tội Tình dục Năm 2004
 • đối tượng của án lệnh giám sát triển hạn hoặc lệnh giám sát triển hạn tạm thời theo Đạo luật Giám sát Can phạm Phạm Tội Tình dục Nghiêm trọng Năm 2005
 • đối tượng của án lệnh giam giữ, án lệnh giám sát hoặc án lệnh giam giữ khẩn cấp.

Quý vị nên tìm lời khuyên pháp lý độc lập về các hoàn cảnh cá nhân của mình.

Nếu tôi không qua được WWC Check thì sao?

Nếu chúng tôi tin rằng quý vị là rủi ro không thể chấp nhận được đối với trẻ em, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết rằng chúng tôi có ý định cấm quý vị làm việc có liên quan đến trẻ em bằng cách cấp cho quý vị Thông báo Tiêu cực Tạm thời (Interim Negative Notice). Như vậy quý vị sẽ có cơ hội viết thư gửi cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi xem xét các lý do tại sao quý vị cho rằng mình nên đạt yêu cầu Kiểm tra (Check).

Nếu, sau khi xem xét các lý do của quý vị rồi quý vị không đạt yêu cầu Kiểm tra, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị Thông báo Tiêu cực (Negative Notice) cấm quý vị làm việc có liên quan đến trẻ em.

Trong một số ít trường hợp, quý vị có thể nộp đơn lên Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) để khiếu nại quyết định của chúng tôi trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo Tiêu cực (Negative Notice). Quý vị sẽ không thể được nộp đơn lên VCAT để yêu cầu tái xét quyết định của chúng tôi nếu có lúc quý vị đã bị khép tội, bị kết án hoặc bị kết tội tội danh loại A và là người trưởng thành vào thời điểm vi phạm hoặc đã bị cáo buộc vi phạm. Muốn biết thêm thông tin về các tội danh loại A, xem Danh sách các tội danh (External link) được công bố trên trang mạng.

Quyền riêng tư của tôi được bảo vệ thế nào?

Chúng tôi phải tuân thủ các luật lệ về quyền riêng tư và bảo mật. Đạo luật Làm việc với Trẻ em Năm 2005, Đạo luật Bảo mật và Bảo vệ Dữ liệu 2014Đạo luật Y bạ Năm 2001 quy định cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Chúng tôi phải thông báo cho tổ chức của quý vị biết về bất kỳ quyết định tạm thời hoặc chính thức nào của chúng tôi về đơn xin của quý vị, nếu Kiểm tra của quý vị bị tạm ngưng, hủy bỏ hoặc quý vị từ bỏ. Nếu quý vị xóa bất kỳ tổ chức nào khỏi hồ sơ của mình, chúng tôi có quyền thông báo cho tổ chức đó biết rằng quý vị đã xóa họ. Chúng tôi sẽ không cho tổ chức của quý vị biết chi tiết về hồ sơ tội phạm hoặc tác phong chuyên nghiệp của quý vị.

Có phải WWC Check là cùng như Kiểm tra Lý lịch Phạm tội của Cảnh sát không?

Không. Working with Children Check sàng lọc hồ sơ lý lịch và hạnh kiểm nghề nghiệp của quý vị và thẩm định kỹ càng bất kỳ tội nào liên quan đến tình dục, bạo lực hay ma túy mà quý vị đã phạm phải trọn cuộc đời quý vị. Police Check liệt kê các tội đã vi phạm ở một thời điểm nhất định.

Working with Children Check theo dõi hồ sơ lý lịch và hạnh kiểm nghề nghiệp của chủ thẻ suốt thời hạn thẻ có hiệu lực.Do bởi hai Kiểm tra này rất khác nhau, một số tổ chức cần cả hai Kiểm tra này.

Muốn biết thêm thông tin về những điểm khác biệt giữa các kiểm tra, xem tại ‘Police Checks (External link)’ (Lý lịch tư pháp) tại trang mạng Check (Kiểm tra).

Thông tin Thêm

Trang mạng
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

Thư điện tử
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

Nhóm Hỗ trợ Khách hàng
1300 652 879

8giờ 30 sáng – 5giờ chiều, từ thứ Hai — thứ Sáu (ngoại trừ các ngày lễ công cộng)

TTY
13 36 77

Nói & Nghe
1300 555 727

Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị gọi cho Translating and Interpreting Service qua số 13 14 50 và yêu cầu họ liên lạc với Đường dây Hỗ trợ Khách hàng Working with Children.

 

Các thông tin này được chủ ý chỉ là hướng dẫn tổng quát mà thôi. Các thông tin này không được chủ ý là lời khuyên pháp lý và không nên được trông cậy để là lời khuyên pháp lý. Điều được khuyến cáo là quý vị nên có được lời khuyên pháp lý phù hợp với các hoàn cảnh cụ thể của mình.