WWC Check څه دی؟

Working with Children Check (چک کول) د ماشومانو په ساتنه کې د جنسي او فزیکي زیان د مخنیوي د ډاډمن کېدو په خاطر هغه کسان چې د ماشومانو سره کار او یا د هغوی پاملرنه کوي، هغوی ټول د چک کولو د عمل تابع دي.

څوک چک کولو ته اړتیا لري؟

د Working with Children Act 2005 (له ماشومانو سره د کار کولو قانون – 2005 کال) پر بنسټ، تاسې هغه مهال چِک ته اړتیا لری که د ماشومانو د اړوندو کارونو لاندنې پېنځه شرایط ټول پوره کړی:

 1. تاسې بالغ یاست او له 18 کلونو ټیټ عمره ماشومانو سره رضاکارانه یا د پیسو په بدل کې کار کوی.
 2. تاسې په هغو خدمتونو، ځایونو یا ادارو کې له ماشومانو سره کار کوی چې په دې قانون کې (د مسلکي ساحو تر نامه لاندې) ذکر شوي دي
 3. ستاسي کارمعمولأ داسي ایجاب کوي چې کوچنیانوسره په مستقیم ډول اړیکه ونیسئ، کوم چې د مخامخ، لیکلوسره ژپې پواسط او الیکترونیکې اړیکوپه ګډون دي
 4. ستاسې تماس د ماشومانو سره ستاسې د کار یوه برخه وي – نه دا چې تصادفي یا غیراتفاقي وي
 5. دقانون په حکم تاسي د چک کولویا بیا کتنۍ نه معافیت نه شئ اخستلې**.

**کوچنیانوسره کارکولوپه ویب پاڼه کې جزئیات شتون لري.

د ځان د چک کولو څخه مخکې د ماشومانو سره د اړونده کار پیل کول جرم دی.

که ستاسو اړونده اداره له تاسو وغواړي چې د ځان د چک کولو څخه مخکې د ماشومانو اړونده کار پیل کړئ، هغه هم جرم دی.

زه څرنګه غوښتنلیک ورکړم؟

د کوچنیانوپه اړه حق الزحمه سره داوطلبانه چک کولودپاره که وشي جرم دي ـ دیوکارکونکې چک کول حق الزحمې سره باید کارترسره شي.

ایا زه د څیړڼی په موده کښی کار کولی شم؟

قانون ګڼ شمیرخلکوته کوچنې په اړه کارد ارزوینه کولومرحلوپه وخت کې اجازه ورکوي کوم چې یو ځلې غوښتنلیک د چک کولودپاره ورکړل شو. په هرحال، د قانون په حکم تاسي باید کار ونکړي که تاسي:

 • که د قانون د 3 مادې د 2 بند په اساس په جنسي، شخړو یا د مخدره توکو په جرم تورن او مجرم پېژندل شوی وي
 • تاسی ته منفی خبرتیا درکړل شوی او بیا د چک مو نه دی پاس کړی
 • د یوه ماشوم نه په کار کښی سرپرستی کول د 2003 ماشومانو د قانون لاندی
 • د ‘1996 کال د ماشومانو د خدمتونو د قانون’ یا د روزنې او پاملرنې خدمت او د (ویکټوریا) د 2010 کال د روزنې او پاملرنې د ملي خدمتونو د قانون د تنظیم په اساس به کار کوي
 • د لاندې شیانو دعلت سبب شي:
  • فرضیت راپور ورکول د Sex Offenders Registration ترحکم د2004 کال قانون په حکم
  • پراخه نظارت سپارښتنه یا موقت پراخه نظارت سپارښتنه د 2005 کال قانون په حکم د Serious Sex Offenders Monitoring پر بنسټ
  • نظارت حکم د توقیف حکم یا عاجل توقیف حکم

د چک کولو په دوران کې د کار کولو په هکله د خپلې ادارې نه پوښتنه وکړئ، ځېنې داسې ادارې شته چې یوازې په هغه وخت کې غوښتنلیک ورکوونکو ته د کار اجازه ورکوي چې په بریالیتوب سره خپل چک کول سرته ورسوي.

څه څارل کیژی؟

تاسو په قانون کې د لیکل شوو ادارو د راپورونو پر بنسټ د جنسي، شخړو، مخدره موادو او مسلکي اخلاقي چلند په تړاو چک کېږئ. دورانکاریو لسټ زموږ په وبپاڼه کې موندل کیږي.

د دې قانون تر نامه لاندې په هرې پریکړې کې له فزیکی یا جنسي زیان څخه د ماشومانو خوندي ساتلو ته تر هر څه ډېر پام کیږي.

زه څنګه پوهیژم چه WWC Check می پاس کړیدی؟

مونږ تاسي او یا ستاسي اداري دواړوته به خبرورکړو که تاسي ازمایښت نه بریا ومومي.

دغه آزمایښت به پنځه کاله اعتبارولري مګریواځي په هغه وخت کې چې تاسي هغه باطل یا بیرته تسلیم کړي.

که تاسو غواړئ چې د ماشومانو اړونده چارو ته دوام ورکړئ، نو باید مخکې د هغه نه چې د چک وخت مو تېر شي، هغه نوی کړئ.

Sample card image

څه به وشی که زه یوه جنایی سابقه او یا هم یو منفی مسلکی راپور ولرم؟

ټول جرمونه يا اشتباهات او نامطلوب ماهرانه اجراتو فیصلي داسې مانا نه ورکوې چې تاسي د کوچنیانوپه مصونیت یا حفاظت کې د قانون پر حکم ناحق خطر وښئ.

که تاسو په چک کولو کې بریالي یا ناکامېږئ، دا ستاسو د مسلکي چلند په راپور پورې اړه لري، په هغه جرمونو پورې چې تاسو ترسره کړي او هم هغه حالتونه چې دا موضوعات یې چاپېره کړي دي.

دابه غیرقانونې وي چې که تاسي چک کولودپاره غوښتنه وکړي که تاسي:

 • د Sex Offenders Registration Act 2004پر بنسټ قابل دثبت سرښندونکې
 • تابع د پراخه نظارت حکم یا موقتې پراخه نظارت حکم د Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005پر بنسټ
 • دتوقیف کیدو حکم نظارت حکم یا عاجل توقیف حکم.

تاسی باید ازاده قانونی مشوره د خپل شخصی حالت په اړوند لاس ته راوړی

که زه WWC Check پاس نکړم بیا به څه کیژی؟

که مونږپه دې عقیده وه چې تاسي ناحق خطرکوچنیانوته ښيئ، مونږبه تاسي ته یادونه وکړوچې مونږ فیصله کړې چې د موقت منفي اخطاریې په ورکولوتاسی د کوچنیانوسره د کارکولونه منع کړو. دا به تاسي ته دا زمینه برابره کړي چې تاسي مونږته ولیکئ او مونږ څخه غوښتنه وکړي چي ستا د دلیل په مد نظرنیولوسره تاسي په دې آند یاست چې باید چک نه تیرشي.

که، ستاسي د دلیل مد نظرنیولونه وروسته، په چک کولوکې نا کام شوي، مونږ به تاسي ته د منفي اخطاریې په ورکولو تاسي به د کوچنیانوسره کار کولونه منع کړو.

په محدودوحالاتوکې تاسي کولې شي زمونږ د فیصلې په مقابل د Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) کې هغه نیټې نه چې منفي اخطاریه ورکړل شوي د 28 ورځو درمیان استیناف یا دوباره کتنه غوښتنه وکړئ. تاسي به زمونږد فیصلي د تجدید نظردپاره VCAT نه غوښتنه ونکړئ که تاسي هر کوم وخت متهم شوي، په جرم یا متهم په اتهام کته ګوري A د جرم اود ګناه د اجرا یا ادعا په وخت تاسي ځوان (اتلس کالوعمرزیاد) يې. د کته ګوری A جرم په هکله دزیاتو مالوماتوترلاسه کولو دپاره دجرمونودخپرونې لست (External link) په ویب پاڼه کې وګوري.

زما محرمیت به څرنګه خوندی وساتل شی؟

مونږد شخصی راز ساتنۍ اومحرمیت ساتلو دقانون په حکم قید یو. کوچنیانوسره کارکولو د 2005 کال قانون، رازساتنۍ اواطلاعاتو ساتنۍ 2014 کال قانون اوروغتیايې ریکارد 2001 کال قانون تنظیم کړې چې مونږڅرنګه شخصي مالومات ټولولې شو.

مونږباید ستاسي اداره/اداري که کوم یوموقتې یا آخرنې فیصله ستاسي د غوښتنلیک په هکله کړي وي خبرورکړو، که ستاسي چک کول ځنډ، باطل یا بل چاته وسپارل شو یا که تاسي خپله غوښتنلیک بیرته واخسته. که تاسي کومه اداري/اداره دخپل ریکارد څخه وایستل، مونږدغه صلاحیت لروچې دغواداروته خبرورکړوچې تاسي هغوي دخپل ریکارد څخه ایستلې دې. مونږبه ستاسي اداري ته ستاسي د جرمې ریکارد یا اجراتومهارت ریکارد جزئیاتو خبرنه ورکوو.

ایا WWC Check او د پولیس چک سره یو شان دی؟

نه. Working with Children Check ستاسو د ټول عمر جرمي او د مسلکي چلند ټول سوابق، جنسي اړونده، شخړیز او د مخدره توکو په اړه جرمي سوابق په ځیر سره چک کوي. د Police Check د ټولو جرمونو لېسټ په ټاکلي وخت کې ورکول کېږي.

د کارد لرونکي د جرمي او مسلکي چلند سوابق Working with Children Check تر هغه پورې څاري چې دا کارد ورسره وي. د پولیسو چک داس ندی. ځکه چه دا دواړه چکونه توپیر لری نو بعضی سازمانونه د داوړو چکونو غوښتنه کوی.

نور ډیرجزئیات دبیا کتني په منځ فرقونوکې د کوچنیانو سره دکارکولو په ویب پاڼه کې د Police Checks (External link) ترعنوان لاندې شتون لري.

نور مالومات

ویبپانه
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

بریښنالیک
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

د مراجعینو د مرستی نمبر
1300 652 879

دوشنبه – جمعه 8.30 سهار – 5 مازدیگر (EST) پرته د عامه رخصتیو نه

TTY
13 36 77

خبری کړل او اوریدل
1300 555 727

که ترجمان ته اړتیا لری، نو مهرباني وکړئ د Translating and Interpreting Service سره په 13 14 50 شمېره اړیکه ټینګه کړئ او له هغوی وغواړئ چې د Working with Children د مراجعینو د مرستې کرښې سره مو ونښلوي.

لوی چاپ
بریښنالیک workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

دا معلومات یواځی د عمومی څرګندونو لپاره دی. د دی نه هدف قانونی مشوره نده او داسی اتکل دی هم ورباندی نکیژی. سلا دا ده چه د خپل خاص وضعیت په مورد کښی قانونی مشوره لاس ته راوړی.