WWC Check چه است؟

 Working with Children Check(چک) به حفاظت از اطفال در برابر صدمات جسمی و جنسی کمک می کند واین ضمانت را می دهد که اشخاصی که با آنها درارتباط هستند و یا با آنها کارمی کنند، یک  مرحله گزینش را پشت سر نهاده اند.

کدام شخصی لازم است که چک صلاحیت گردد؟

تحت قانون غربالگری کارگر مصوبه 2020 (قانون)، شما باید بررسی کنید که آیا تمام پنج شرط ذیل را برای کارهای مربوط به اطفال برآورده می سازید یا نه.

 1. شما یک شخص بالغی هستید که کار داوطلبانه یا بامعاش را با اطفال زیر سن 18 ساله انجام می دهید
 2. شما با اطفال در یکی از خدمات، مکان یا نهاد های تصریح شده در قانون (بحیث ’رشته های حرفه ای‘) کار می کنید
 3. کار شما معمولاً شامل تماس مستقیم با اطفال است، که شامل تماس رو در رو، کتبی، شفاهی و مکالمات الکترونیکی می باشد
 4. تماس شما با اطفال جزئی از وظیفه شما بشمار رود نه اینکه گهگاهی باشد
 5. شما از بررسی شدن طبق این قانون** معاف نیستید.

**تشریحات آن در ویب سایت کار کردن با اطفال موجود است.

قبل از درخواست دادن برای چک صلاحیت، کارکردن با اطفال تخلف محسوب می شود.

همچنین چنانچه سازمان شما نیزازشما بخواهد که پیش ازدرخواست دادن چک صلاحیت کار با اطفال مشغول به کار با اطفال گردید نیز تخلف نموده است.

چطور می توانم درخواست دهم؟

 • به ویب سایت بروید و قسمت ارائه درخواست در ویکتوریا (External link) و یا ارائه درخواست از بیرون ولایت را انتخاب کنید
 • از طریق انترنت فرم را خانه پری کنید و جزییات مربوطه را در مورد خود و سازمانی که شما درآن مشغول به کارمرتبط با اطفال می گردید را نوشته کنید
 • متقاضیان درویکتوریا می توانند از طریق انترنت احرازهویت نمایند .ورقه معلوماتی درخواست دهندگان داخل ایالت برای درخواست دهندگان داخل ایالت توضیح می دهد که چگونه می توانند هویت شانرا ثابت نموده و درخواستی خود را ارائه دهند
 • درخواست دهندگان ویکتوریا می توانند درخواستی های خویشرا با استفاده از بارکُد و هدایاتی که از طریق ایمیل برایشان ارسال می شود، در یکی از Australia Post ها تکمیل نمایند.

استفاده کردن از Volunteer Check (بررسی داوطلبان) برای کارهای بامعاش مربوط به اطفال یک عمل غیرقانونی می باشد – یک Employee Check (بررسی کارمندان) باید برای کار بامعاش استفاده گردد.

آیا می توانم در زمان پروسه بررسی سوابق ام کار کنم؟

قانون به اکثر اشخاص اجازه می دهد که کار های مربوط به اطفال را در طی دوران بررسی که بعد از درخواست دادن صورت می گیرد، انجام دهند. مگر، قانوناً، شما نباید کار کنید، در صورتیکه شما:

 • آیا برای جرایم جنسی، خشونت آمیز یا مواد مخدر طبق فقره 2 بخش 5 این قانون تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اید یا مجرم شناخته شده اید.
 • از کارهای مربوط به اطفال تحت یک قانون مشابه کار با اطفال مستثنی شناخته شده اید
 • آیا یک استثنا برای WWC برایتان داده شده است و بررسی را متعاقبا بطور قناعت بخش سپری نکرده اید.
 • در محل کارتان یک طفل را تحت قانون کار اطفال مصوبه 2003 نظارت کنید
 • در یک سکتوری کار می کنید که تابع قانون خدمات اطفال مصوبه سال 2020 می باشد یا در بخش خدمات تعلیم و تربیه و مراقبت مطابق قانون خدمات مراقبت و تحصیل ملی مصوبه 2020 کار می کنید.
 • تابع نکات ذیل باشید:
  • مکلفیت راپوردهی تحت قانون Sex Offenders Registration Act 2004
  • یک حکم نظارت یا توقیف.

از سازمان خود در خصوص امکان شروع به کار درزمان انجام مراحل بررسی صلاحیت سوال نمایید. بعضی از سازمان ها فقط در صورت سپری کردن موفقانه چک صلاحیت به شما اجازه کار خواهند داد.

چه چیز ها چک می شود؟

شما برای جرایم جنسی، خشونت آمیز و مواد مخدر غربالگری شده اید و نتایج سوابق تادیبی یا نظارتی مربوطه توسط سازمانهای مندرج این قانون انجام یافته است. list of offences (لست جرایم) (External link) در ویب سایت ما موجود است.

مدنظر گرفتن حفاظت اطفال از خشونت جنسی یا جسمانی زیربنای هر نوع تصمیم اتخاذ شده تحت این قانون را تشکیل می دهد.

چطور می توانم بدانم که WWC Check را موفقانه سپری کرده ام؟

اگر نتیجه بررسی تان مثبت باشد، ما موضوع را برای شما و سازمان تان اطلاع می دهیم.

بررسی برای مدت پنج سال مدار اعتبار می باشد مگر اینکه ما آنرا فسخ کنیم یا شما آنرا پس بدهید.

اگر می خواهید که کار کردن را در بخش کارهای مربوط به اطفال ادامه دهید، شما باید برای تجدید بررسی تان طی مدت 6 ماه قبل و 3 ماه بعد از تاریخ اختتام آن اقدام کنید.

اگر من یک سابقه جنایی یا تادیبی و یا نظارتی مربوطه داشته باشم، چکار می شود؟

تمام تخلفات و نتایج تادیبی یا نظارتی مربوطه بدین معنی نمی باشد که شما دارای یک ریسک غیرقابل توجیه برای مصؤنیت اطفال طبق این قانون هستید.

تایید و یا عدم تایید صلاحیت شما به نوع گزارش دهی رفتار مسلکی نامطلوب، نوع جرمی که مرتکب شده اید و شرایطی که تحت آن این اعمال صورت گرفته بستگی دارد.تایید و یا عدم تایید صلاحیت شما به نوع گزارش دهی رفتار مسلکی نامطلوب، نوع جرمی که مرتکب شده اید و شرایطی که تحت آن این اعمال صورت گرفته بستگی دارد.

در موارد ذیل درخواست کردن برای یک بررسی یک عمل غیرقانونی شمرده می شود:

 • یک مجرم راجستر شده تحت قانون  Sex Offenders Registration Act 2004باشید
 • تابع یک حکم نظارت یا توقیف باشید.

شما باید مشورت حقوقی مستقل را راجع به شرایط خاص خودتان جستجو کنید.

 

Image
Sample card image

اگر WWC Check را موفقانه سپری نکنم چه اتفاق می افتد؟

اگر ما متیقن باشیم که شما یک دارای یک ریسک غیرقابل توجیه برای مصؤنیت اطفال هستید، ما از طریق صدور یک اطلاعیه استثنا WWC برایتان اطلاع میدهیم که می خواهیم مانع کار کردن شما همرای اطفال شویم. بدینترتیب شما فرصت خواهید داشت تا برای ما بنویسید و تقاضا کنید که دلایل ارائه شده شما را مبنی بر قبول شدن بررسی تان مورد غور قرار دهیم.

اگر بعد از ملاحظه دلایل تان، شما در بررسی موفق نشوید، ما یک استثنا WWC را صادر می کنیم که مانع کار کردن شما با اطفال می شود

تحت شرایط محدود، شما می توانید بر فیصله ما نزد دیوان اداری و ملکی ویکتوریا (VCAT) طی مدت 28 روز بعد از صدور تاریخ اطلاعیه استثنا WWC تجدید نظر بخواهید.

محرمیت من چطور محافظت می شود؟

ما تابع قانون محرمیت و رازداری می باشیم. قانون غربالگری کارگر مصوبه 2020، قانون حفاظت معلومات و محرمیت مصوبه 2014 و قانون اسناد صحی مصوبه 2001 طرز جمع آوری و استفاده معلومات شخصی شما را کنترول می کند.

ما باید سازمان/سازمانها مربوطه را در مورد فیصله مؤقت یا نهایی اتخاذ شده راجع به درخواستی تان و به تعلیق در آمدن، فسخ یا واگذاری بررسی تان در جریان بگذاریم. اگر شما کدام سازمان/سازمانها را از سوابق تان حذف کنید، ما قانوناً حق داریم که ایشانرا از این موضوع مطلع سازیم. ما جزئیات سوابق جنایی، تادیبی یا نظارتی شما را برای سازمان تان نمی دهیم.

آیا WWC Check عین چک پولیس است؟

Working with Children سوابق جنایی، تادیبی یا نظارتی شما را بررسی می کند و در طی مدت اعتبار جواز تان سوابق جنسی، خشونت آمیز یا مواد مخدر مربوطه را بطور جدی ارزیابی می کند. تخلفات مربوطه در یک بازه زمانی مشخصی را اعلام می نماید.

Working with Children Check سوابق جنایی، تادیبی یا نظارتی دارندگان کارت را طی مدت اعتبار آن نظارت می کند. بررسی (چک) پولیس اینکار را نمی کند. چون این بررسی ها کاملاً متفاوت اند، بعضی سازمانها هر دو بررسی ها را ایجاب می کنند.

جزئیات بیشتر راجع به تفاوت ها میان بررسی ها در ویب سایت کارکردن با اطفال تحت عنوان
 ‘Police Checks (External link)’ موجود است.

معلومات بیشتر

ویب سایت
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

ایمیل
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

تیم خدمات مشتریان
1300 652 879

8:30صبح – 5 عصر دوشنبه الی جمعه (به غیر از رخصتی های عمومی)

TTY
13 36 77

بگو و بشنو
1300 555 727<.span>

اگر به یک ترجمان نیاز دارید، لطفاً با Translating and Interpreting Service به تیلفون 50 14 13 زنگ بزنید و از ایشان بخواهید که شما را با لین خدمات مشتریان Working with Children وصل نماید.

چاپ به خط درشت
ایمیل workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

این معلومات صرف به منظور یک رهنمود عمومی ترتیب گردیده و هدف آن مشورت دهی حقوقی نیست و نباید بدین منظور استفاده گردد. توصیه می شود که مشورت های حقوقی مربوط به شرایط خاص خویش را از مراجع ذیربط دریافت کنید.