WWC Check چه است؟

Working with Children Check (چک) به حفاظت از اطفال در برابر صدمات جسمی و جنسی کمک می کند واین ضمانت را می دهد که اشخاصی که با آنها درارتباط هستند و یا با آنها کارمی کنند، یک مرحله گزینش را پشت سر نهاده اند.

کدام شخصی لازم است که چک صلاحیت گردد؟

طبق Working with Children Act 2005 (قانون)، شما باید بررسی کنید که آیا تمام شرایط ذیل را برای کار مرتبط به اطفال برآورده می سازید یا نه:

 1. شما یک شخص بالغی هستید که کار داوطلبانه یا بامعاش را با اطفال زیر سن 18 ساله انجام می دهید
 2. شما با اطفال در یکی از خدمات، مکان یا نهاد های تصریح شده در قانون (بحیث ’رشته های حرفه ای‘) کار می کنید
 3. کار شما معمولاً شامل تماس مستقیم با اطفال است، که شامل تماس رو در رو، کتبی، شفاهی و مکالمات الکترونیکی می باشد
 4. تماس شما با اطفال جزئی از وظیفه شما بشمار رود نه اینکه گهگاهی باشد
 5. شما از بررسی شدن طبق این قانون** معاف نیستید.

**تشریحات آن در ویب سایت کار کردن با اطفال موجود است.

قبل از درخواست دادن برای چک صلاحیت، کارکردن با اطفال تخلف محسوب می شود.

همچنین چنانچه سازمان شما نیزازشما بخواهد که پیش ازدرخواست دادن چک صلاحیت کار با اطفال مشغول به کار با اطفال گردید نیز تخلف نموده است.

چطور می توانم درخواست دهم؟

استفاده کردن از Volunteer Check (بررسی داوطلبان) برای کارهای بامعاش مربوط به اطفال یک عمل غیرقانونی می باشد – یک Employee Check (بررسی کارمندان) باید برای کار بامعاش استفاده گردد.

آیا می توانم در زمان پروسه بررسی سوابق ام کار کنم؟

قانون به اکثر اشخاص اجازه می دهد که کار های مربوط به اطفال را در طی دوران بررسی که بعد از درخواست دادن صورت می گیرد، انجام دهند. مگر، قانوناً، شما نباید کار کنید، در صورتیکه شما:

 • برطبق بند 2 بخش 3 قانون مربوطه متهم و یا محکوم به جرایم جنسی، جرایم خشونت آمیز و یا مواد مخدرشده باشند
 • قبلاً شما جواب رد دریافت کرده و متعاقباً چک WWC Check را موفقانه سپری نکرده باشید
 • در محل کارتان یک طفل را تحت قانون کار اطفال مصوبه 2003 نظارت کنید
 • در یک مرکز ارائه خدمات زیر نظارت قانون خدمات رسانی به اطفال مصوبه 1966 و یا در یک سرویس تعلیماتی و مراقبت زیر نظر قانون ملی تعلیمات و مراقبت وخدمات صحی مصوبه 2010 (ویکتوریا)، کارخواهد نمود
 • تابع نکات ذیل باشید:
  • مکلفیت راپوردهی تحت قانون Sex Offenders Registration Act 2004
  • یک حکم نظارت دایم یا مؤقت تحت قانون Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005
  • یک حکم نظارت، حکم توقیف یا حکم توقیف اضطراری.

از سازمان خود در خصوص امکان شروع به کار درزمان انجام مراحل بررسی صلاحیت سوال نمایید. بعضی از سازمان ها فقط در صورت سپری کردن موفقانه چک صلاحیت به شما اجازه کار خواهند داد.

چه چیز ها چک می شود؟

صلاحیت شما به لحاظ عدم سو پیشینه جرایم جنسی ، جرایم خشونت و جرایم مرتبط با مواد مخدرو نیز سوء رفتار شغلی که توسط نهادهایی که در قانون به آنها اشاره شده است گزارش شده اند ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لست تخلفات در ویب سایت ما موجود است.

مدنظر گرفتن حفاظت اطفال از خشونت جنسی یا جسمانی زیربنای هر نوع تصمیم اتخاذ شده تحت این قانون را تشکیل می دهد.

چطور می توانم بدانم که WWC Check را موفقانه سپری کرده ام؟

اگر نتیجه بررسی تان مثبت باشد، ما موضوع را برای شما و سازمان تان اطلاع می دهیم.

بررسی برای مدت پنج سال مدار اعتبار می باشد مگر اینکه ما آنرا فسخ کنیم یا شما آنرا پس بدهید.

اگر همچنان مایلید که به کار با اطفال ادامه دهید باید در صورت پایان اعتبار کارت برای تمدید آن درخواست نمایید.

 

Sample card image

اگر کدام سابقه جنایی یا گزارش دهی نامطلوب رفتار مسلکی داشته باشیم چه اتفاق می افتد؟

ارتکاب تمام تخلفات و فیصله های رفتار نامناسب شغلی این معنی را نمی دهد که شما یک ریسک غیرقابل توجیه را متوجه مصؤنیت اطفال طبق این قانون می سازید.

تایید و یا عدم تایید صلاحیت شما به نوع گزارش دهی رفتار مسلکی نامطلوب، نوع جرمی که مرتکب شده اید و شرایطی که تحت آن این اعمال صورت گرفته بستگی دارد.تایید و یا عدم تایید صلاحیت شما به نوع گزارش دهی رفتار مسلکی نامطلوب، نوع جرمی که مرتکب شده اید و شرایطی که تحت آن این اعمال صورت گرفته بستگی دارد.

درخواست نمودن برای یک بررسی زمانی غیرقانونی شمرده می شود که شما:

 • یک مجرم راجستر شده تحت قانون Sex Offenders Registration Act 2004باشید
 • تابع یک حکم نظارت دایم یا مؤقت تحت قانون Serious Sex Offenders Monitoring Act 2005باشید
 • تابع یک حکم نظارت یا توقیف باشید.

شما باید مشورت حقوقی مستقل را راجع به شرایط خاص خودتان جستجو کنید.

اگر WWC Check را موفقانه سپری نکنم چه اتفاق می افتد؟

اگر یقین داشته باشیم که شما یک ریسک غیرقابل توجیه را متوجه اطفال می سازید، ما با صادر نمودن یک اطلاعیه منفی مؤقت بشما اطلاع میدهیم که قصد داریم شما را از کار کردن با اطفال منع نمائیم. بدینترتیب شما فرصت خواهید داشت تا از ما بپرسید که دلایل ارائه شده شما را مبنی بر قبول شدن بررسی تان مورد غور قرار دهیم.

اگر، بعد از غور نمودن دلایل تان، نتیجه بررسی تان منفی باشد، ما یک اطلاعیه منفی را مبنی بر عدم اجازه کار کردن با اطفال برایتان صادر خواهیم نمود.

شما تحت شرایط محدود می توانید روی این فیصله ما نزد Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) طی مدت 28 روز بعد از تاریخ صدور آن درخواست تجدید نظر دهید. اگر هرزمانی در گذشته شما متهم و محکوم به ارتکاب یکی از جرایم کتگوری A شده اید و در زمان ارتکاب آن جرم یا اتهام جرم یک فرد بالغ بودید، شما نمی توانید نزد VCAT بر فیصله اتخاذ شده درخواست تجدید نظر دهید. برای کسب معلومات بیشتر راجع به جرایم کتگوری A، به لست جرایم نشر (External link) شده در ویب سایت مراجعه کنید.

محرمیت من چطور محافظت می شود؟

ما تابع قانون محرمیت و رازداری می باشیم. قوانین کارکردن با اطفال مصوبه سال 2005، حفاظت و محرمیت معلومات مصوبه سال 2014 و اسناد صحی مصوبه سال 2001 طرز جمع آوری و استفاده از معلومات شخصی را نظارت می کند.

ما باید سازمان/سازمانها مربوطه را در مورد فیصله مؤقت یا نهایی اتخاذ شده راجع به درخواستی تان و به تعلیق در آمدن، فسخ یا واگذاری بررسی تان در جریان بگذاریم. اگر شما کدام سازمان/سازمانها را از سوابق تان حذف کنید، ما قانوناً حق داریم که ایشانرا از این موضوع مطلع سازیم. ما جزئیات سوابق جرمی یا رفتار نامناسب شغلی تانرا در اختیار سازمان تان قرار نخواهیم داد.

آیا WWC Check عین چک پولیس است؟

خیر. Working with Children Check سوء سابقه و سوء رفتار حرفه ای شما را چک می کند و با دقت تمامی جرائم جنسی و اعمال خشونت و نیز تخلفات مربوط به مواد مخدر را در طول عمر شما ارزیابی می نماید. Police Check فهرست تخلفات مربوطه در یک بازه زمانی مشخصی را اعلام می نماید.

Working with Children Check سوابق مجرمانه و سوابق رفتار مسلکی دارنده کارت را درمدت زمان اعتبار کارت نظارت می کند. چون چک کنندگان کاملاً متفاوت اند، لهذا ممکن است بعضی از سازمانها هردو نوع چک را تقاضا کند.

برای معلومات بیشتر راجع به تفاوت ها میان بررسی ها، به Police Checks (External link) در ویب سایت Check مراجعه کنید.

معلومات بیشتر

ویب سایت www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)
ایمیل workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)
تیم خدمات مشتریان 1300 652 879
  8:30 صبح – 5 عصر دوشنبه الی جمعه (به غیر از رخصتی های عمومی)
TTY 13 36 77
بگو و بشنو 1300 555 727
اگر به یک ترجمان نیاز دارید، لطفاً با Translating and Interpreting Service به تیلفون 50 14 13 زنگ بزنید و از ایشان بخواهید که شما را با لین خدمات مشتریان Working with Children وصل نماید.

این معلومات صرف به منظور یک رهنمود عمومی ترتیب گردیده و هدف آن مشورت دهی حقوقی نیست و نباید بدین منظور استفاده گردد. توصیه می شود که مشورت های حقوقی مربوط به شرایط خاص خویش را از مراجع ذیربط دریافت کنید.