တၢ်မၤကွၢ် WWC Check န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

တၢ်မၤဃုာ်သကိးတၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်သမံသမိး (Working with Children Check) (တၢ်မၤကွၢ်) အံၤမၤစၢၤဝဲတၢ်ဒီသ ဒၢဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လၢမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးဒီးနီၢ်ခိတၢ်မၤဆူးမၤဆါအလီၢ်ဒ်သိး ကမၤလီၢ်တံၢ်ကယဲၢ်ပှၤလၢအမၤဃုာ်တၢ်,မ့တမ့ၢ်ကွၢ်ထွဲအီၤတဂၤ,ကဘၣ်ခီဖျိတၢ်သမံသမိးအံၤန့ၣ်လီၤ.

မတဂၤလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤလဲၣ်

ဖဲ Working with Children Act 2005 ဒ်ပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဘျၢ2020(တၢ်ဘျၢ) (Worker Screening Act 2020) အိၣ်ဝဲအသိး, နကလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်ဖဲနတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဝဲတၢ်အိၣ်သးဒ်အဖီလာ်ယဲၢ်ထံၣ်လၢ
အဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဖံးမၤတၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်အံၤအဖီခိၣ်အိၣ်ဝဲအသိး-

 1. နမ့ၢ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢမုာ်သးကလီဖံးမၤတၢ်မ့တမ့ၢ်ဖံးမၤတၢ်လၢဒိးန့ၢ်အဘူးအလဲတၢ်မၤဃုာ်တၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်သးနံၣ်စှၤန့ၢ်ဒံး(18)နံၣ်ဆူအဖီလာ်တဖၣ်
 2. နဖံးမၤဃုာ်တၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တၢ်ကၡၢကၡိ,တၢ်လီၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤလီၢ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဘျၢအပူၤ(ကွၢ်ဘၣ်ဖဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤဝဲၤကိျၤပာ်ဖျါအပူၤ)တက့ၢ်
 3. နတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ညီနုၢ်ပၣ်ဃုာ်တၢ်ဆဲးကျိးဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လိၤလိၤ,လၢအပၣ်ဃုာ်တၢ်ထံၣ်လိာ်မဲာ်သကိးမဲာ်,တၢ်ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်,တၢ်ကတိၤဒီးခီဖျိအံထၢနဲးအတၢ်ဆဲးကျိာ်လိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ
 4. နတၢ်ဆဲးကျိးလိာ်သးဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်ကဘၣ်မ့ၢ်ဒၣ်နမူနဒါတခါဒီးသုတမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤလၢနတၢ်မၤအပူၤတဂ့ၤ
 5. တၢ်တပျဲပူၤနၤလၢနကဘၣ်ဒိးတၢ်သမံသမိးဒ်တၢ်ဘျၢအတၢ်ပာ်လီၤအသိး (Act**) ဘၣ်.

** တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်တဖၣ်အိၣ်ဖဲတၢ်မၤဃုာ်သကိးတၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အပှာ်ယဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်တပတံထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်လၢအဆိန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ထီဒါတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢနကစးထီၣ်ဖံးမၤတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နတၢ်ကၡၢကၡိအံၤမၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဖဲမၢနစးထီၣ်မၤတၢ်မၤဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်တချုးနပတံထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်ဒံးအခါန့ၣ်လီၤ.

ယကဘၣ်ပတံထီၣ်အီၤဒ်လဲၣ်

 • ကွၢ်ဖဲတၢ်မၤကွၢ်အပှာ်ယဲၤအပူၤဒီးဃုထၢတခါခါပတံထီၣ်ဖဲဝံးကထိၡံယါအပူၤ (External link)န့ၣ်တက့ၢ်
 • မၤပှဲၤလံာ်ပတံထီၣ်လၢအံထၢနဲးအပူၤ,ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ထွဲဒီးနၤဒီးတၢ်ကၡၢကၡိအဂ့ၢ်ဖဲနကမၤတၢ်မၤကွၢ်အလီၢ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်
 • ဝံးကထိၡံယါပှၤပတံထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်ကွၢ်အဂ့ၢ်ပာ်ဖျါလၢအံထၢနဲးအပူၤသ့ဝဲလီၤ.ကီၢ်စဲၢ်အပူၤပှၤပတံထီၣ်တၢ်ဖိအဂီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ် တဲဖျါထီၣ်ဝဲလၢကီၢ်စဲၢ်အပူၤပှၤပတံထီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အနီၢ်ကစၢ်တၢ်ပာ်ဖျါဒ်လဲၣ်ဒီးဆှၢနုာ်လီၤအလံာ်ပတံထီၣ်အဂီၢ်
 • ဝံးကထိၡံယါပှၤပတံထီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်ကမၤလီၤတံၢ်က့ၤအလံာ်ပတံထီၣ်လီၢ်ခံကတၢၢ်ဆူ Australia Post အလံာ်ပၡၢတၢးတဖျၢၣ်ဖျၢၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီးလံာ်ကဘျံးလၢတၢ်ဟ့ၣ်အီၤအနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ် (barcode) ဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ကဆှၢန့ၢ်အီၤအံမ့ဆူအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတခါဖဲနသူမုာ်သးကလီအတၢ်မၤကွၢ်ဖဲနဖံးမၤတၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်လၢဒိးန့ၢ်အဘူးအလဲတဖၣ်-တၢ်သမံသမိးပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကဘၣ်သူအီၤထဲဒၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဒိးန့ၢ်
အဘူးအလဲအဂီၢ်လီၤ.

ဖဲယပတံထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤအဖၢမုၢ်ယဖံးမၤတၢ်န့ၢ်ဝဲစ့ၢ်ဧါ

တၢ်ဘျၢအံၤပျဲဝဲပှၤအါတက့ၢ်လၢကဖံးမၤတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်မၤဖဲတၢ်သမံသမိးအီၤအကတီၢ်ဖဲတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဆၣ်,လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဖီလာ်နတဘၣ်ဖံးမၤတၢ်ဘၣ် ဖဲန,

 • တၢ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်ကမၣ်, မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကမၣ်လၢမုၣ်ခွါတၢ်မၤဆူၣ် မၤစိး, တၢ်စုဆူၣ်ခီတကး မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်မူၤဘှိးတၢ်ကမၣ် ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤဖဲတၢ်ဘျၢအကူာ် 2 လၢ တၢ်ဘျၢအတၢ်ဂ့ၢ် 5 အပူၤအသိး
 • တၢ်တပျဲအနုာ်ပၣ်ဃုာ်ဆူတၢ်မၤသကိးဃုာ်တၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်မၤအပူၤဒ်အဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤဃုာ်တၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်ဝဲအသိး
 • ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ ဃ အတၢ်ဟ့ၣ်ပူၤအီၤ ဒီးလၢအလီၢ်ခံတခီ တဖျိဝဲတၢ်မၤကွၢ်အံၤဘၣ်
 • ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ,နာ်ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ယၢၤထီၣ်အီၤဖဲဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်ဘျၢ 2003 (Child Employment Act 2003) အပူၤ
 • ကဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်ကၡၢကၡိလၢအကွၢ်ထွဲတၢ်ဘျၢဘၣ်ဃးဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဘျၢ 2020 အဖီလာ် မ့တမ့ၢ် ဖဲတၢ်ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ကၡၢလၢ အအိၣ်ဖဲ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ကၡၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်ဘျၢ 2020 (ဝံးကထိၡံယါ) အပူၤတဖၣ်
 • နမၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ-
  • တၢ်ပတံထီၣ်နဂ့ၢ်ဖဲတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ခွါအတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ်2004 Sex Offenders Registration Act 2004
  • တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်ကလုၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒုးဃာ်အတၢ်ကလုၢ်.

သံကွၢ်နတၢ်ကၡၢကၡိလၢတၢ်သမံသမိးအကျိၤအကျဲ,ခီဖျိတဘျီတခီၣ်တၢ်ကၡၢကၡိတနီၤဟ့ၣ်အခွဲးလၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကနုာ်လီၤမၤတၢ်ထဲဒၣ်အဖျိထီၣ်တၢ်သမံသမိးဝံၤအခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကသမံသမိးတၢ်မနုၤလဲၣ်

နဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်နၤလၢ မုၣ်ခွါတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး, တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ် တကးမ့တမ့ၢ် ကသံၣ်မူၤဘှိးတၢ်ကမၣ်ဒီးတၢ်ဘျၢလၢအဘၣ် ထွဲ ဒ်န့ၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကမၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤ လၢ ကၡၢလၢ အဘၣ် တၢ်ယၢၤထီၣ်အီၤဒ်တၢ်ဘျၢအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤကမၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် အစၡီ (External link) နထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့ဖဲပပှာ်ယဲၤသန့အဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တြီဆၢဖိဒံဖိသၣ်လၢတၢ်သုတမၤဆူၣ်အီၤလၢမုၣ်ခွါတၢ်ဖီၣ်ဆူၣ်မ့တမ့ၢ်နီၣ်ခိတၢ်မၤဆူးမၤဆါအီၤတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဆိမိၣ်ဒိသူၣ်ဒိသးအကါဒိၣ်လၢာ်န့ၢ်တၢ်အဂၤခဲလၢာ်လၢတၢ်ကဆၢတဲာ်အီၤလၢတၢ်ဘျၢအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

ယကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢယဖျိတၢ်မၤကွၢ် WWC Check အံၤကသ့ဒ်လဲၣ်

ပကဒုးသ့ၣ်ညါနၤဒီးနတၢ်ကၡၢကၡိခံခီလၢာ်ဖဲနဖျိထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ထူးသံကွံာ်အီၤန့ၣ်,တၢ်မၤကွၢ်အံၤနသူအီၤန့ၢ်လၢယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤမ့တမ့ၢ်နဟ့ၣ်ၡှူအီၤတစုန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဆဲးမၤတၢ်မၤဘၣ်ထွဲဒီးဖိဒံဖိသၣ်တၢ်မၤတခီ နကဘၣ် ပတံထီၣ် လၢနကမၤသီထီၣ်က့ၤ နတၢ်မၤကွၢ်အံၤလၢ 6လါအတီၢ်ပူၤ တချုးအသးသမူလၢာ်ဒံးဒီး3လါဖဲအသးသမူလၢာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

 

Image
Sample card image

တၢ်မ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်လၢယအိၣ်ဒီးတၢ်ကမၣ်လၢတၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘျၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘျၢလၢတၢ်ပာ်လီၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်အသးလဲၣ်.

တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘျၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘျၢလၢတၢ်ပာ်လီၤအီၤတဖၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်မ့ၢ်ထံၣ်လၢနမၤကမၣ်အီၤန့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ တမ့ၢ်လၢနကဒုးကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလၢကပာ်ဖျ့ါအီၤလၢအမ့ၢ်အတီ လၢ ဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်ပူၤဖျဲးအဂီၢ်ဒ်တၢ်ဘျၢအိၣ်အသိးတသ့ခဲလၢာ်ဘၣ်.

နတၢ်မၤကွၢ်အံၤမ့ၢ်ဖျိမ့တမ့ၢ်လီၤတဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢလၢတၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤအတၢ်ပာ်ဖျါ,တၢ်ကမၣ်လၢနမၤတ့ၢ်အီၤ,ဒီးတၢ်အိၣ်သးလၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဖဲနတၢ်မၤကွၢ်အံၤ -

 • တၢ်ထီဒါတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ်2004 Sex Offenders Registration Act 2004
 • မၤကမၣ်ထီဒါတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်ကလုၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒုးဃာ်အတၢ်ကလုၢ်.

နကလိၣ်ဘၣ်သဲစးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလီၤဆီဘၣ်ထွဲဒီးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယမ့ၢ်တဖျိ WWC Check အတၢ်သမံသမိးဘၣ်န့ၣ်ယကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်

ပမ့့ၢ်နာ်လၢနကဒုးကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလၢကပာ်ဖျါအီၤလၢအမ့ၢ်အတီလၢဖိဒံဖိသၣ်အတၢ်ပူၤဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ်, ပကဒုးသ့ၣ်ညါနၤလၢပကတြီနၤ WWC ကဖံးမၤတၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်ခီဖျိဟ့ၣ်ယုၢ်နၤ ဃ တၢ်ပျဲပူၤ အခး တစိၢ် တလီၢ် န့ၣ်လီၤ.တၢ်အံၤဟ့ၣ်နၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢနကကွဲးလံာ်ဆူပအိၣ်ဒီးဃ့လၢပကကွၢ်ဆိမိၣ်န့ၢ်နၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်မနုၤလၢနဆိမိၣ်လၢနကဘၣ်ဖျိတၢ်မၤကွၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ,ပမ့ၢ်ဆိမိၣ်န့ၢ်နၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ဝံၤ, နမ့ၢ်တဖျိတၢ်မၤကွၢ်ဘၣ်တခီန့ၣ်, ပကဟ့ၣ်ယုၢ်နၤလၢ WWC တၢ်ပျဲပူၤလၢအကတြီနၤလၢနကမၤ ဃုာ်တၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်အိၣ်သးထဲအဆံးအစှၤအဖီခိၣ်အသိး, နဃ့ပတံထီၣ်လၢ  တၢ် ကကွၢ် ကဒါက့ၤပတၢ်ဆၢတဲာ်သ့ဝဲခီဖျိ Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) အအိၣ်လၢ 28 သီအတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်မုၢ်တနံၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤ WWC တၢ်ပျဲပူၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ယနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခူသူၣ်တဖၣ်တၢ်ကဒီသဒၢအီၤသ့ဒ်လဲၣ်

ပကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ပာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤအတၢ်ဘျၢအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သမံသမိးပှၤမၤတၢ်ဖိအ တၢ်ဘျၢ 2020 (Worker Screening Act 2020), နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ဘျၢ 2014 (Privacy and Data Protection Act 2014) ဒီးတၢ် အိၣ် ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတၢ်ဘျၢ2001 (Health Records Act 2001) ကွၢ်ထွဲဝဲပထၢဖှိၣ်ဒီးသူနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ဒ်လဲၣ် န့ၣ်လီၤ.

ပကဘၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနမူဒါလၢနကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤတဖၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဆၢတဲာ်ဖဲဆၢကတီၢ်အဘၢၣ်စၢၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၢ်ခံကတၢၢ်လၢတၢ်မၤအီၤလၢနတၢ်ပတံထီၣ်အပူၤဖဲနတၢ်မၤကွၢ်အံၤတၢ်ပတုာ်အီၤ,တၢ်ထူးသံအီၤမ့တမ့ၢ်ထုးကွံာ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ.ပအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါကၡၢတဖၣ်အံၤလၢနထုးကွံာ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ.ပတဟ့ၣ်ထီၣ်နနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီမ့တမ့ၢ်တၢ်ဘျၢမ့တမ့ၢ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်ပာ်လီၤအီၤတဖၣ်အတၢ်မၤနီၣ် မၤဃါအဂ့ၢ် တဖၣ်ဆူတၢ်ကၡၢကၡိအအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

WWC Check အံၤမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီဒီးပၢၤကီၢ်အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်စ့ၢ်ဧါ

တမ့ၢ်ဘၣ်. Working with Children Check မၤကွၢ်ဝဲ နတၢ်မၤကမၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီးတၢ်ဘျၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီ လၢတၢ်ပာ်လီၤအီၤ အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်ဒီးသမံသမိးဝဲ မုၣ်ခွါတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး,  တၢ် စုဆူၣ်ခီၣ်တကး မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်မူၤဘှီး တၢ်ကမၣ်လၢအဘၣ်ထွဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတမံၤလၢ်လၢ် လၢနမၤကမၣ်တ့ၢ်လံအီၤသးသမူဒီ တကတီၢ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပၢၤကီၢ်အတၢ်မၤကွၢ် Police Check အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ကယဲၢ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီီတဖၣ်ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်မုၢ်နံၤဆဃကတီၢ်အဝဲန့ၣ်အပူၤလီၤ.

Working with Children Check ကွၢ်ထွဲဝဲတၢ်အိၣ်သးလၢပှၤစိာ်ခးက့တဂၤအတၢ်မၤကမၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီးတၢ်ဘျၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤ ကမၣ်တၢ်ဘျၢအတၢ်မၤနီၣ်ဃါ လၢအဝဲသ့ၣ် အခးသးသမူ အက တီၢ် အပူၤ န့ၣ်လီၤ.ခီဖျိတၢ်မၤကွၢ်ခံခါအံၤလီၤဆီလိာ်အသးဒိၣ်မးအဃိ,တၢ်ကၡၢကၡိတနီၤနီၤကလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤခံခါလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လီၤဆီလၢတၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်နထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့ဖဲတၢ်မၤကွၢ်ဖိဒံဖိသၣ်အပှာ်ယဲၤ,ဖဲ “ပၢၤကီၢ်အတၢ်မၤကွၢ် (External link)” အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်

ပှာ်ယဲၤ
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

အံမ့လ်
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူပှၤလၢအဒိးန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်
1300 652 879

ဂီၤ 8.30 – ဟါ 5 နၣ်ၡံၢ်ယ မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး (ထဲဒၣ်ပဒိၣ်နံၤသဘျ့တဖၣ်)  

TTY
13 36 77

ကတိၤဒီးဒိကနၣ်
1300 555 727

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကျိးထံတၢ်န့ၣ်,ဝံသးစူၤကိးဘၣ်တၢ်ကတိၤဒီးကျိာ်အတၢ်ကျိးထံဝဲၤကျိၤဖဲ 13 14 50 ဒီးဃ့အဝဲသ့ၣ်လၢကဆဲးကျိးန့ၢ်နဂီၢ်တၢ်မၤဃုာ်တၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်အဝဲၤကျိၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲပှၤလၢအဟံးသူတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အလီကျိၤ (Working with Children Customer Support Line) န့ၣ်တက့ၢ်ၣ်

လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်အဒိၣ်လၢတၢ်စဲးကျံးအီၤ
Email workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

 

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤအီၤဒ်ကမ့ၢ်တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲထီၡီၤအဂီၢ်ဧိၤလီၤ.တမ့ၢ်လၢတၢ်ကမၤအီၤဒ်သဲစးအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဂီၢ်အသိးဘၣ်ဒီးတၢ်တဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်.တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဝဲလၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်သဲစးအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢကဘၣ်ဘျးဒီးနတၢ်အိၣ်သးဒၣ်နဲလီၤဆီဆီအဖီခိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.