Wël Lëk Ëbɛ̈në

Yeŋö ë cɔl WWC Check?

Working with Children Check (WWCC) ee kony në gël ë mïth tënë yaŋ ruany ku dui ee ye nyuɔth na kɔc kekë mïth, ka nyïntïït në, aye ee ke gör ku kuany ke yic.

Yeŋa gör ë tiɛ̈ŋ?

Cök-lööŋ ye Tiëŋ Raan Luɔi - Worker Screening Act 2020 (ye Lööŋ), yïn awïc ba nɛŋ athör-luɔi mïïth tɛ̈ne yïn acï kääŋ ë raan gam buɔth kɔ̈ɔ̈th tiŋ/atɔ̈u kek yïn ebɛ̈në tënë luɔi thiäke meth:

 1. Yin aye raandït wënë looi kuɔny apath/abec tedä yin aɣe dɔ̈ɔ̈m wëu ku ba lui wek mïïth nɔŋ ruun lupïny 18 ë ruundït
 2. Yin alui wek mïïth thïïn tetɔ̈k ë loiloi ebɛ̈në gam, ɣään luɔi ebɛ̈në tedä gup luɔi cï gät-piny thïïn ɣe Lööŋic (luel tënë cïmɛne ‘Nyïn Loiloi ŋic ebɛ̈në’)
 3. Luɔidu akölriëc amɛɛt rɔ̈ɔ̈m kek mïïth, wënë cë määtic tïŋtïŋ kɔc röt, gɔ̈tgɔ̈t, jam ku jam mäkäna
 4. Anɔŋ rɔ̈ɔ̈m yïn la rɔ̈ɔ̈m wek mïïth ɣë abaŋ ë loiloi kuɔ̈n ye looi ebɛ̈në ku acië këdun cï guir ba looi aluöt tënë luɔidu
 5. Yin akëc ŋuën/puɔ̈l tɛ̈në naŋ athör luɔi ke mïith (Check) ɣe kuer Lööŋ Cë Looi**.

**Wël ë lɛ̈k ebɛ̈në atɔ̈u thïɔ̈lnyïn/wɛ̈thäit Luɔi Kek Mïïthic.

Yen ee ya awuɔ̈c ba gɔl ë luɔi ke mïth ke yï këc gɛ̈tɣöt tënë Tiɛ̈ŋ tueŋ.

Akutnhomdu aya aloi awuɔ̈c të thiëc kek yïn ba gɔl luɔi ke mïth ke yïn këc gɛ̈tɣöt tënë Tiɛ̈ŋ.

Lëu ba athördië cuat këdï?

 • Lɔr në wɛbthat de Tiɛ̈ŋ (Check) ku kuany gɛ̈tɣöt në Bïktorïya (Apply in Victoria) (External link) ka gätɣöt në ëthtet kɔ̈k (Apply from interstate)
 • Thiɔ̈ŋ athööric ɔnlanë, tääu ë lëk në bak du ku akutnhïïm bë yïn ke lui ke mïth
 • Kɔc cuɛt ɣöt në Bïktorïya alëu bïk kaken cɔ̈k piny ɔnlanë. Ade wiɔɛrɛŋ wël ë lëk tɛ̈në raan gɔ̈ɔ̈r luɔi Wäläya dɛ̈ɛ̈tic ɣee luel apɛi yen tënë kɔc wäläya dɛ̈ɛ̈t wënë wïc luɔi tɛ̈lëu bï kek wëlkɛn ŋiɛc gam thïïn ku tɔckë wɛrɛŋkɛn gɔ̈ɔ̈r luɔi eya
 • Kɔc Victoria wïc/gɔ̈r luɔi abï wɛrɛken la thööl në luɔi etɛ̈në Adukään-tuɔ̈c (Australia Post) ɣe loi nïmïra këdäŋ toc ku wël ë lëklëk wënë bï tuɔc tënë kek.

Yen awuɔ̈c rac apɛi tɛ̈në lɔn ba Athör Luɔi Kek Mïïth abɛ̈c/cïn wëu ariöp bïn luɔi ë meth ɣe raan dɔ̈m-wëu la looi – Athör Luɔi Kek Mïïth wënë raan cë luöi yen adhïl ba ɣen looi tɛ̈në luɔi wënë ɣe raan dɔ̈m-wëu thïïn.

Cä lëu ba luui ë kaam wïc ɣa cök?

Lööŋ Cë Looi aye kɔc ebɛ̈në puɔ̈l bïk lɔn ɣe luɔi mëth-la looi tɛ̈wɛ̈n cï tïɛ̈ŋ kɔŋ luɔi ebɛ̈në tɛ̈në raan athör wïc luɔi kek mïïth cuat ë mäktäbic. Keya, ɣee lööŋ/gaanun, yin adhïl ba cië kɔŋ lui acïn tɛ̈në na yin:

 • cï yï kaŋ yiëk awuɔ̈c në kum tedä yök keyï nɔŋ awuɔ̈c ë guëc/lɔ̈ɔ̈m, tɔŋbaai tedä ke awuɔ̈c wal cï gät piny thïn në cök 2 ye aguiɛr 5 ë lööŋ
 • Naŋ lɔn cë yï kaŋ pëën tënë luɔi thiäke-meth ye kuer lööŋ luɔi kek mïïth
 • Naŋ lɔn këc yï gäm WWC ku yen eya yïn akëc athör-luɔi meth tiam
 • Yïn abë mïth ŋën ë luɔɔi yic ë Luɔi Meth cï LOOI ë ruön 2003
 • Abï lui në luɔi nɔŋ lööŋ ye muɔ̈knyin ë Luɔi Mïïth ye Muɔ̈knyin Loi 2020 (Children’s Services Act 2020) tedä keye luɔi ë piöc ku titnyin luɔi alɔŋ dhöl ë piöc ku tiitnyin ye lööŋ payam 2010 (Viktoria)
 • Acë lööŋ loi ba:
  • rot abalakɔ̈ aköl-thok ebɛ̈në ɣe kuer Awuɔ̈c Kɔc Guëc Looi Wën Cï gät-piny Lööŋ-Looi ë ruun 2004
  • tïŋ/tiɛ̈t acï looi ɣë lööŋ tedä kë mɛ̈c acï guir/looi.

Thiëc akutnhomdu në bak luɔi ë kaam bɔ̈th kuɛ̈ɛ̈nyic, të mëye akutnhïïm aye kɔc cï gɛ̈tɣöt puɔ̈l bïk lui të cï kek Tiɛ̈ŋ thök ë tiam.

Yeŋö winy ë cök?

Yïn aye tïŋ tënë awuɔ̈c ë guëc/lɔ̈ɔ̈m, tɔŋbaai ku awuɔ̈c ë wal ku jal awuɔ̈c cë keyï kuum tedä kääŋ cï ganun yök ke ca looi ye akutnhïïm cë gät piny thïn në lööŋ. Ke Awuɔ̈c cë gätpiny ebɛ̈në (External link) atɔ̈ɔ̈u në webthiatda yic.

Adeŋ tiët ë mïïth tënë guëc/lɔ̈ɔ̈m tedä yïïkë tëtɔ̈ɔ̈k ë këdït tueŋ cï gam apɛi tënë ayï luɔi wɛ̈t cï taakic thïin yee cök ɣe Lööŋ yic.

Lëu ba ŋic këdï na ca WWC Check tiaam?

Ɣɔk abï wek wädhië yin ku akuötnhom/aguiɛrdun lɛ̈k tɛ̈në na wek acï tiɛ̈ŋ bölïth alɔŋ athör luɔi kek mïïth aca tiam.

Athör luɔi këk mïïth ë rɛ̈ɛ̈r tɛ̈në ruun ka dhiëc ebɛ̈në alëu bɛ̈ ya tɛ̈ne cï ɣɔk yen teem-kɔ̈u, tedä ke yin cen la dhuök/puɔ̈l.

Yïn adhil ba athördun luɔi meth bɛɛrpiny luɔi kam pɛ̈i ka 6 tueŋ ku pɛ̈I ka 3 cökciën wënë cï yenic thök tɛ̈ne yïn awïc be latueŋ keyï lui ye luɔi thiäkë-meth.

 

Image
Sample card image

Yeŋö na ɣɛn anɔŋ jëriɛm wënë cï gätpiny tedä kuɔ̈c luɔi ë käŋ acï nyuɔ̈th tedä wɛ̈t acï ganun yök?

Acië awuɔ̈c ebɛ̈në ku kuɔ̈c luɔi ë kedäŋ cë nyuɔth tedä kääŋ cï lööŋ yök kek luel yïn anɔŋ kerac tënë pialwëi ë mïïth thïn cïtmɛn cë lööŋ yeloi.

Të tiɛɛm yïn ka yit Tiɛ̈ŋ ee tɔ̈ ke ye ke maŋu cï atëët loi gɔ̈t në bak luɔidu, në awuɔ̈c yen ca loi, ku në tëcït tëtɔ̈ ka cï röt loi thin.

Yen acë ganun ba thiëc bɛ̈ yï gam athör-luɔi meth tɛ̈na yïn:

 • raan cë gät-piny keyï raan cï awuɔ̈c looi ɣe kuer Awuɔ̈c Kɔc Guëc Cï Looi ë ruun 2004
 • acë luel ɣe gaanun ka mac tedä lööŋ dai/tiɛ̈t/muk-nyin acï looi.

Yïn alëu ba kɔc kɔ̈k wën ŋic lööŋ la thiëëc arotdu alɔŋ kärac ca looi thɛɛr.

Yeŋö na cä WWC Check tiam?

Na ɣok aye ku gam yïn anɔŋ awuɔ̈c këcdet wënë rac tënë mïïth, ɣok abï yïn lëk lɛn ɣok awïc buk yïn pën tënë athör luɔi mïïth ye lɔn bï yïn miɔc/gäm athör kamkor në WWC gëlwei. Kënë bï yïn gam kaam ɣen wïc ba gäät tɛ̈në ɣɔk ku thiëëc ɣɔk bɛ̈ yïn gäm yithku yeŋö yin ɣe tak lɔn yïn abï tiɛ̈ŋ bolïth abɛ̈ tiam.

Na, cökciën ye gam wëlku ebɛ̈në, ku yïn akëc athör luɔi tiam, ɣok abï yïn gäm ye WWC wɛrɛŋ pën yïn tënë luɔi kek mïïth.

Thïn në käk kɔ̈ɔ̈k liikic, yïn alëu ba atɛ̈kda bɛn thiëc bëtïŋ ye kuer thiëc tënë akutnhom lööŋ kɔc ë Viktoria (Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)) kaam niin ka 28 ë akölnïïn yen tɔ̈ɔ̈u alɔŋë WWC yi gëlwei.

Lëu bë wëlkië gël këdï?

Ɣɔk adɛŋ yiny ë muɔ̈ny käk eŋɛk ku lööŋ muɔ̈ny ebɛ̈në. Ke Luɔi Tiëŋ Looi 2020 (Worker Screening Act 2020), mony ku tiëŋ wël Looi 2014 (Privacy and Data Protection Act 2014) ku gɛ̈tpiny Pialwëi Looi 2001 (Health Records Act 2001) wënë looi ganun ekedï tënë bï ɣok wël ku lui wël määt yic.

Ɣɔk adhïl buk akuötnhom/aguiɛrdu lɛ̈k ë ayï tɛ̈k ciekic tedä tɛ̈k akärda cuk looi alɔŋ athördun ca looi, na kan-tiɛ̈ŋdu cï cïgääu,teem kɔ̈u tedä dhuök ciën tedä na yïn acï athör ca looi dhuök-ciën. Na yin acï ayï aguiɛr/akuötnhom nyai tɛ̈në käkun gɔ̈t-pïny ebɛ̈në, ɣɔk anɔŋ riɛl apɛi ku buk akuötnnhïïm käk lɛ̈k ebɛ̈në lɔn yin acï keek nyai. Ɣok abï ciën gɛm lɔn miɔc ɣoo aguiɛrdun në wël ë jëriɛmdu tedä ke gɛ̈tpiny käŋ aluöt.

Na dɛ̈ thöŋ WWC Check kek Winy cök Bolith?

Ɣëi. Ke Working with Children Check tiëŋ jëriɛmku ku cökpiny awuöc tedä gɛ̈tpiny käŋ aluöt ku gɔ̈ɔ̈r apɛi ye luɔi thiäkë guëc/lɔ̈ɔ̈m,tɔŋbaai tedä awuɔ̈c ë cäm wal në kaam pïïrdu yic. Ne Police Check ee awuɔ̈c tääu piny në gut ë thaa cïn ee loi.

Ke Working with Children Check kɔc tïŋ e raan mukcat në jëriɛm ku cökpiny awuɔ̈c tedä ke gɛ̈tpiny käŋ aluöt tënë kaam pïïr ë kanden. Ee rin ye wïc cök cïk kek rɔ̈m acï, akut kɔ̈k aye kï wïc ëbɛ̈në kek Wïc cökkɛ̈.

Na gɔ̈ɔ̈r wël kɔ̈ɔ̈k wënë tɛ̈kic kaam ɣe tiɛ̈ŋ alɔŋ luɔi kek mïïth wɛpthäit/thiɔ̈lnyïn, ye dhöl ‘Tiɛ̈ŋ Bolïth Ebɛ̈në (External link)’.

Wël juëc

Thiɔlnyin
www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)

Imeel
workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

Akut Kɔc Kony
1300 652 879

Thää bɛ̈t ku nuth nhiäkduur agut thää dhiëc thëëi (8.30am – 5pm) Mändei agut Pridei (Monday – Friday) (Nyaai aköl yiit jäŋ)

Telepun mïg TTY
13 36 77

Jam ku piɛ̈ŋ
1300 555 727

Na yin awïc raan agamlööŋ/athook, ke dhïɛl yup ɣe Translating and Interpreting Service atɔ̈ 13 14 50 ku thiëc kek bïk gɔ̈t/yup tënë ɣe Working with Children Raan - luɔi Kuɔny Abëër denic.

Thuricdït
Imeel workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)

Kek wëlkɛ̈ aacï ke looi ke nyooth abɛc. Kek akënë ke looi bë ke nyaai ke lööŋ lëk ku acïï lëu bïnë ke nhom teem këya. Yen aye ayuïc ku ba la tënë kɔc ŋic luɔi ë lööŋ la thiëëc thook kuat käwën jör yïn ërot.