Yeŋö ë cɔl WWC Check?

Working with Children Check (WWCC) ee kony në gël ë mïth tënë yaŋ ruany ku dui ee ye nyuɔth na kɔc kekë mïth, ka nyïntïït në, aye ee ke gör ku kuany ke yic.

Yeŋa gör ë tiɛ̈ŋ?

Cök-lööŋ ɣe Working with Children Act 2005 (ɣe Lööŋ), yin awïc ba nɛŋ Athör-luɔi mïïth tɛ̈ na yin acï kääŋ ë raan gam buɔth kɔ̈ɔ̈th tïŋ/atɔ̈u kek yin ebɛ̈në tënë luɔi thiäkë- meth:

 1. Yin aye raandït wënë looi kuɔny apath/abec tedä yin aɣe dɔ̈ɔ̈m wëu ku ba lui wek mïïth nɔŋ ruun lupïny 18 ë ruundït
 2. Yin alui wek mïïth thïïn tetɔ̈k ë loiloi ebɛ̈në gam, ɣään luɔi ebɛ̈në tedä gup luɔi cï gät-piny thïïn ɣe Lööŋic (luel tënë cïmɛne ‘Nyïn Loiloi ŋic ebɛ̈në’)
 3. Luɔidu akölriëc amɛɛt rɔ̈ɔ̈m kek mïïth, wënë cë määtic tïŋtïŋ kɔc röt, gɔ̈tgɔ̈t, jam ku jam mäkäna
 4. Anɔŋ rɔ̈ɔ̈m yïn la rɔ̈ɔ̈m wek mïïth ɣë abaŋ ë loiloi kuɔ̈n ye looi ebɛ̈në ku acië këdun cï guir ba looi aluöt tënë luɔidu
 5. Yin akëc ŋuën/puɔ̈l tɛ̈në naŋ athör luɔi ke mïith (Check) ɣe kuer Lööŋ Cë Looi**.

**Wël ë lɛ̈k ebɛ̈në atɔ̈u thïɔ̈lnyïn/wɛ̈thäit Luɔi Kek Mïïthic.

Yen ee ya awuɔ̈c ba gɔl ë luɔi ke mïth ke yï këc gɛ̈tɣöt tënë Tiɛ̈ŋ tueŋ.

Akutnhomdu aya aloi awuɔ̈c të thiëc kek yïn ba gɔl luɔi ke mïth ke yïn këc gɛ̈tɣöt tënë Tiɛ̈ŋ.

Lëu ba athördië cuat këdï?

Yen awuɔ̈c rac apɛi tɛ̈në lɔn ba Athör Luɔi Kek Mïïth abɛ̈c/cïn wëu ariöp bïn luɔi ë meth ɣe raan dɔ̈m-wëu la looi – Athör Luɔi Kek Mïïth wënë raan cë luöi yen adhïl ba ɣen looi tɛ̈në luɔi wënë ɣe raan dɔ̈m-wëu thïïn.

Cä lëu ba luui ë kaam wïc ɣa cök?

Lööŋ Cë Looi aye kɔc ebɛ̈në puɔ̈l bïk lɔn ɣe luɔi mëth-la looi tɛ̈wɛ̈n cï tïɛ̈ŋ kɔŋ luɔi ebɛ̈në tɛ̈në raan athör wïc luɔi kek mïïth cuat ë mäktäbic. Keya, ɣee lööŋ/gaanun, yin adhïl ba cië kɔŋ lui acïn tɛ̈në na yin:

 • Cï yï kan yɛ̈kawuɔ̈c në, kuum or yök ke nɔŋ awuɔ̈c de ruany, tɔŋ ka awuɔ̈c ë wal cï gätpiny në cök 2 de ajuɛɛr 3 de löŋ
 • Yïn acï gäm Kërac cï Tooc ku yïn akënë Wïny cök tiaam acïn
 • Yïn abë mïth ŋën ë luɔɔi yic ë Luɔi Meth cï LOOI ë ruön 2003
 • Ɣok abë lui në luɔi nɔŋ löŋ ye muɔ̈k-nyin në Luɔi Mïth ye Muɔ̈k-nyin 1996 (Children’s Services Act) ka në luɔi ë pöc ku tïïtnyin në Pöc ku Luɔi Tïïtnyin në Löŋ Payam 2010 (Victoria) cök)
 • Acë lööŋ loi ba:
  • rot abalakɔ̈ aköl-thok ebɛ̈në ɣe kuer Awuɔ̈c Kɔc Guëc Looi Wën Cï gät-piny Lööŋ-Looi ë ruun 2004
  • tïŋtïŋ acï lööŋ looi tedä kaam dai/tiɛ̈ŋ acï looi ɣe kuer Awuɔ̈c kɔc rɛc Guëcden ɣe Lööŋ Tiŋtïŋ/muk-nyin Looi 2005
  • tïŋ/tiɛ̈t acï looi, mɛ̈c-mɛ̈c ɣë lööŋ tedä kë guɔ lɔc mɛ̈c acï guir/looi.

Thiëc akutnhomdu në bak luɔi ë kaam bɔ̈th kuɛ̈ɛ̈nyic, të mëye akutnhïïm aye kɔc cï gɛ̈tɣöt puɔ̈l bïk lui të cï kek Tiɛ̈ŋ thök ë tiam.

Yeŋö winy ë cök?

Yïn aye gör guɔ̈p nadɛ̈k në ruany, tɔŋ ku awuɔ̈c ë wal ku awuɔ̈c kɔ̈k luɔi atëët cike kan gätpiny në akut cï gɔ̈t në Löŋic. Anɛŋ ɣë awuɔ̈c cï gät-piny ë wɛpthäit alɔŋda yic.

Adeŋ tiët ë mïïth tënë guëc/lɔ̈ɔ̈m tedä yïïkë tëtɔ̈ɔ̈k ë këdït tueŋ cï gam apɛi tënë ayï luɔi wɛ̈t cï taakic thïin yee cök ɣe Lööŋ yic.

Lëu ba ŋic këdï na ca WWC Check tiaam?

Ɣɔk abï wek wädhië yin ku akuötnhom/aguiɛrdun lɛ̈k tɛ̈në na wek acï tiɛ̈ŋ bölïth alɔŋ athör luɔi kek mïïth aca tiam.

Athör luɔi këk mïïth ë rɛ̈ɛ̈r tɛ̈në ruun ka dhiëc ebɛ̈në alëu bɛ̈ ya tɛ̈ne cï ɣɔk yen teem-kɔ̈u, tedä ke yin cen la dhuök/puɔ̈l.

Yïn adil ba gɛ̈tɣöt Tiɛ̈ŋdu be bɛrpiny ke kɛ̈c yic guɔ thök të gör yïn ee ba ŋot ke yï loi lon mat ke mïth.

Sample card image

Yeŋö na da guöp jëriim cï gät piny tëdɛ̈ kuɔ̈c ë käŋ luɔi yic cï lɛ̈k ɣɛn rac?

Acië kɔc awuɔ̈c ebɛ̈në ku kuat dupiööc looi tɛ̈ktɛ̈k ebɛ̈në kek ɣen luel lɔn yin anɔŋ kedäŋ wën kɔc-riäc tɛ̈në alɔŋ luɔidu kek pial-gup mïïth thïn tɛ cïtmɛn ke Luɔi de Looŋ.

Të tiɛɛm yïn ka yit Tiɛ̈ŋ ee tɔ̈ ke ye ke maŋu cï atëët loi gɔ̈t në bak luɔidu, në awuɔ̈c yen ca loi, ku në tëcït tëtɔ̈ ka cï röt loi thin.

Yen ee cë lɔ̈ɔ̈ŋ ku ba thiëc athör luɔi kek mïïth tɛ̈ na yin:

 • raan cë gät-piny keyï raan cï awuɔ̈c looi ɣe kuer Awuɔ̈c Kɔc Guëc Cï Looi ë ruun 2004
 • acë tɔ̈u tɛ̈në bï yïn atit në tiɛ̈ŋ wënë cï lööŋ guir tedä kaam tiɛ̈ŋ acï looi ɣe kuer Awuɔ̈c Kɔc Guëc-rɛcdït Cë Tïŋtïŋ/muk-nyin Looi ë ruun 2005
 • wɛ̈t yë luel mɛ̈c-mɛ̈c, tïŋ/tiɛ̈t acï looi ɣe gaanun ka mac tedä lööŋ guɔ lɔc mɛ̈c acï looi.

Yïn alëu ba kɔc kɔ̈k wën ŋic lööŋ la thiëëc arotdu alɔŋ kärac ca looi thɛɛr.

Yeŋö na cä WWC Check tiam?

Na ɣɔk ayeku gam yin anɔŋ këdäŋ wën riäc kɔc tënë luɔidu kek mïïth, ɣɔk abï yin lɛ̈k lɔn ɣɔk acï yïn pɛ̈ɛ̈l ba lui kek mïïth ɣee dhöl bï yin miɔ̈c wɛrɛŋ lɛ̈k wënë gɛ̈ɛ̈l yï wei luɔi yic kaam kënic. Kënë bï yïn gam kaam ɣen wïc ba thiëc tɛ̈në ɣɔk ku thiëëc ɣɔk bɛ̈ yïn gäm yithku yeŋö yin ɣe tak lɔn yïn abï tiɛ̈ŋ bolïth abɛ̈ tiam.

Na, ciɛ̈n tɛ̈k käkdun ca looi, yin akëc athëm tïɛ̈ŋ tiam, ɣɔk abï yin gäm wɛ̈rɛŋ wënë bɛ̈ yïn pëën/gɛ̈ɛ̈l ɣe luɔi kek mïïth.

Thïn kääŋ wënë likic ebɛ̈n, yin alëu ba thiëc bɛ̈n looi tënë tɛ̈kdan cuk loi ɣe luɔi thiëc tɛ̈në Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) kaam thïn-nïïn ka 28 ë akölnïn yen luel tɛ̈në yï. Yin alëu ba cië thiëc tënë VCAT në bɛn tiëŋ ë tɛ̈ktɛ̈kda tɛ̈ na yin acï naŋ kum ayï kaam wään, lööŋ acï kum yï tëdä yïn acï yök ke yï nɔŋ guöp awuöc ë akut A awuöc ku ye raandït ɣe kaam ë awuöc kënë tedä awuöc ye luel ke yin cï yen looi. Tɛ̈në gɔ̈r yï wël ë lɛ̈k kök alɔŋ akut awuöc A ebɛ̈n,ke yi lɔɔr neem Kuat ë awuöc ebɛ̈n (list of offences) (External link) wën cï gät-piny në wɛbthait yic.

Lëu bë wëlkië gël këdï?

Ɣɔk adɛŋ yiny ë muɔ̈ny käk eŋɛk ku lööŋ muɔ̈ny ebɛ̈në. Ade uɔi kek Mïïth Looi ë ruun 2005, Muɔ̈ny ku Tiɛ̈t/muk-nyin Kääŋ Looi ë ruun 2014 ku ööŋ gät-piny Käk Pial-guöp Ebɛ̈në Looi ë ruun 2001 acï loi lɔ̈ɔ̈ŋ ɣe këdï bï ɣɔk wël amäätic ku luiku ye wël ŋɛk apiath.

Ɣɔk adhïl buk akuötnhom/aguiɛrdu lɛ̈k ë ayï tɛ̈k ciekic tedä tɛ̈k akärda cuk looi alɔŋ athördun ca looi, na kan-tiɛ̈ŋdu cï cïgääu,teem kɔ̈u tedä dhuök ciën tedä na yïn acï athör ca looi dhuök-ciën. Na yin acï ayï aguiɛr/akuötnhom nyai tɛ̈në käkun gɔ̈t-pïny ebɛ̈në, ɣɔk anɔŋ riɛl apɛi ku buk akuötnnhïïm käk lɛ̈k ebɛ̈në lɔn yin acï keek nyai. Ɣɔk acïë akuötnhom/aguiɛrdu bɛ̈ miɔc käkun cïn ke awuɔ̈cdu looi tedä käkun ŋiëc luɔi apiath ebɛ̈në.

Na dɛ̈ thöŋ WWC Check kek Winy cök Bolith?

Ɣëi. Working with Children Check awuɔ̈cku caaric ku luɔi atëtdu cï gätpiny ku them juɛc në guɔ̈t kë thiäk ke ruany, tɔŋ ka awuɔ̈c ë wal në pïïrdu yic abɛ̈n. Ne Police Check ee awuɔ̈c tääu piny në gut ë thaa cïn ee loi.

Në Working with Children Check ee dai awuɔ̈c kɔc muk kɛt ku luɔi cï gätpiny de atëtdu në kaam bë yïn kaatdu muk. Ee rin ye wïc cök cïk kek rɔ̈m acï, akut kɔ̈k aye kï wïc ëbɛ̈në kek Wïc cökkɛ̈.

Tɛ̈në gɔ̈ɔ̈r yï wël ë lɛ̈k kɔ̈ɔ̈k wënë tɛ̈kic alɔŋ kaam ye luɔi käk mïïth tïŋ ebɛ̈n, ke yï lɔɔr neem dhöl Tiɛ̈ŋ Bolïth Ebɛ̈n (Police Checks) (External link) atɔ̈ɔ̈ ye wɛbthait/thiɔ̈lnyin tïŋtïŋ.

Wël juëc

Thiɔlnyin www.workingwithchildren.vic.gov.au (External link)
Imeel workingwithchildren@justice.vic.gov.au (External link)
Akut Kɔc Kony 1300 652 879
  Thää bɛ̈t ku nuth nhiäkduur agut thää dhiëc thëëi (8.30am – 5pm) Mändei agut Pridei (Monday – Friday) (Nyaai aköl yiit jäŋ)
Telepun mïg TTY 13 36 77
Jam ku piɛ̈ŋ 1300 555 727
Na yin awïc raan agamlööŋ/athook, ke dhïɛl yup ɣe Translating and Interpreting Service atɔ̈ 13 14 50 ku thiëc kek bïk gɔ̈t/yup tënë ɣe Working with Children Raan -luɔi Kuɔny Abëër denic.

Kek wëlkɛ̈ aacï ke looi ke nyooth abɛc. Kek akënë ke looi bë ke nyaai ke lööŋ lëk ku acïï lëu bïnë ke nhom teem këya. Yen aye ayuïc ku ba la tënë kɔc ŋic luɔi ë lööŋ la thiëëc thook kuat käwën jör yïn ërot.